Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tuusulan viher- ja virkistysverkoston kehittäminen

TUUDno-2019-2316

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan viher- ja virkistysverkoston kehittäminen


Yhdyskuntarakenne tiivistyy Tuusulassa. Tämä kehitys edellyttää viheralueverkoston tietoista suunnittelua. Viheralueverkosto turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja tarjoaa kuntalaisille monipuolisia virkistäytymismahdollisuuksia. Viher- ja virkistysverkosto käsittää viheralueita, rakennettuja puistoja, urheilupaikkoja, leikkipuistoja, koirapuistoja, puistometsiä, ulkoilupaikkoja, niittyjä, virkistysalueita sekä -reittejä. Työssä linjataan viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteet.

Tuusulan viher- ja virkistysverkoston kehittäminen -raportti perustuu Tuusulan viheraluestrategialuonnokseen, kyselyihin sekä luonto- ja maisemaselvityksiin. Raportissa on teemakarttoja eri aiheista ja siinä kerrotaan viheralueiden keskeiset merkitykset ihmisen ja luonnon kannalta, joten työssä huomioidaan ja yhteen sovitetaan useita eri näkökulmia. Päämääränä on varmistaa, että Tuusulassa on riittävästi viheralueita ja -yhteyksiä sekä laadukas viheralueverkosto. Työssä on tunnistettu kunnan vetovoimakohteet. Päämääränä on löytää yhteinen näkemys keskeisistä viheralueista, joita tulee edelleen kehittää. Lisäksi annetaan suunnitteluohjeita ja –ideoita.

Raportti Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen viedään kolmeen lautakuntaa: Kuntakehityslautakuntaan, Tekniseen lautakuntaan ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan ja näiden jälkeen raportin hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

Tuusulan virher- ja virkistysverkoston kehittäminen-raporttia esittelee kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää 

  • hyväksyä liitteenä olevan raportin Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen.
  • laittaa nähtäville liitteenä olevan raportin Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää 

  • hyväksyä liitteenä olevan raportin Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen.
  • laittaa nähtäville liitteenä olevan raportin Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.