Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toiminta 2019, 22.1. työskentelyn yhteenveto

TUUDno-2019-100

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä, joka säilyy kunnilla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten yhteydessä.

Kuntalaki määrää kunnan keskeiseksi tehtäväksi asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen

 • Kuntalaki 1 § 2 mom. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
 • Kuntalaki 37 § Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
   

Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on koko kunnan ja sen kaikkien toimintojen yhteinen, mikä näkyy vahvasti myös kunnan strategiassa.

Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategia. Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula syntyy rohkeasti yhdessä tekemällä.
Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi strategian perustan ja valtuustokauden tavoitteet vuosille 2018-2021 kokouksessaan 19.3.2018. Strategiaperustasta päätettiin joulukuussa 2017.

Kuntastrategian päämääriä ovat sujuvuus, hyvinvointi ja vireys. Tuusula nähdään paikkana, jossa asiat sujuvat, oli kyse sitten joukkoliikenteestä tai vaikkapa rakennusluvan saamisesta. Ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen ottamalla vastuuta itsestään ja muista. Tuusula on myös vireä sopivan kaupunkimaisten keskustojen ja maaseudun kylien yhdistelmä, jossa riittää tekemistä ja tapahtumia. Strategian hahmottelemaa uutta Tuusulaa rakennetaan asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen tuusulalaisen toimintavan avulla, jossa korostuvat me-henki ja yhteistyö, yhteisen tarinan rakentaminen, tekemisen kulttuuri, rohkeus kokeilla ja iloitseminen onnistumisista.

Valtuustokauden tavoitteita on 32 ja ne on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintavasta. Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaprosessin aikana esiin nousseita asioita. Valtuustokauden tavoitteista 21 on keskeisesti asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä. Valtuustokauden tavoitteille asetetaan vuosittain vuositavoitteita ja toimenpiteitä.

Kunnat päättävät monista tehtävistä ja toimista, joilla on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja kulttuuripalvelut, asuminen, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. Näiden ja monien muiden asioiden hoidosta päätetään kunnassa.

Kunnan lakisääteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä ovat:

 • asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavia tekijöiden seuranta väestöryhmittäin
 • kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportointi valtuustolle vuosittain
 • hyvinvointikertomuksen valmistelu valtuustolle kerran valtuustokaudessa
 • tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuen
 • päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin toteuttaminen
 • vastuutahojen nimeäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • yhteistyö muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa, kuten 1.1.2019 lukien Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä sekä järjestöt.


Tuusulassa ei ole toistaiseksi ollut riittävästi resurssia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön.  Hyvinvoinnin edistäminen on kuitenkin lakisääteinen tehtävä ja yksi kuntastrategiamme kolmesta päämäärästä. Lisäksi HYTE-työn yhteistyötarpeet kasvavat sote-palveluiden siirryttyä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle.

Valtuusto päätti kokouksessaan 10.12.2018 perustaa kuntaan 1.1.2019 lukien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan, osana johtamisen rakenteiden ja johtamisjärjestelmän uudistamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta lakkasi samasta ajankohdasta lukien. 

Hallintosäännön 9 § mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.
 
Hallintosäännön 25 § määritetään yleisesti lautakuntien tehtäviä ja toimivaltaa:

Lautakunnat

 1. johtavat ja kehittävät alaistaan toimintaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja varaavat asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
 2. edustavat kuntaa ja käyttävät kunnan puhevaltaa toimialueeseensa/palvelualueisiinsa kuuluvissa asioissa
 3. tekevät ehdotuksen toimialueensa/palvelualueidensa kuntastrategiaan perustuvista päämääristä ja tavoitteista sekä valtuuston osoittamien voimavarojen suuntaamisesta, ohjaavat ja valvovat toimialueensa/palvelualueidensa strategista suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä sekä vastaavat toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.
 4. päättävät palvelualueillaan noudatettavista perusteista, suunnitelmista ja yleisistä ohjeista sekä huolehtivat toimialueidensa/palvelualueidensa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä määritellyistä ja erikseen määrätyistä tehtävistä
 5. päättävät tehtävänään olevien palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä
 6. määräävät palveluista perittävien maksujen perusteista ja suuruudesta valtuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti
 7. päättävät toimialuettaan/palvelualueitaan koskevien palvelujen ostamisesta ja myymisestä sekä tekevät niitä koskevat sopimukset ja irtisanovat ne
 8. myöntävät toimialueidensa/palvelualueidensa avustukset
 9. antavat lausunnot toimialueeseensa kuuluvista asioista, ellei lausunnon antaminen kuulu kunnanhallituksen toimivaltaan
 10. päättävät toimialuettaan/palvelualueitaan koskevista toimintasäännöistä, joissa määrätään viranhaltijoiden toimi- ja ratkaisuvallasta

 

Edellä mainitun lisäksi 

25.3 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

 1. ohjaa kuntatasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja yhteistyötä eri yhdyspinnoilla 
 2. vastaa hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista 
 3. ohjaa ja ohjeistaa kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista 
 4. ohjaa ja kehittää osaltaan kuntalaisvaikuttamista (vaikuttamistoimielimet, verkostot)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtii kuntatoimiala.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallia suunniteltiin syksyn 2018 aikana erillisessä työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana toimi kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja ja projektipäällikkönä kunnan kehittämispäällikkö. Työryhmässä oli edustus kasvatus- ja sivistystoimialalta, kuntakehityksen ja tekniikan toimialta, sosiaali- ja terveystoimialalta, konsernipalveluista, sote-lautakunnasta, Keski-Uudenmaan yhdistysverkostosta ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymästä.

Lautakunta työskentelee kokouksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän ja lautakunnan roolin kirkastamiseksi sekä keskustelee vuoden 2019 alustavasta työsuunnitelmasta. Työskentelyn fasilitoi yhteisömanageri.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi hallintosäännön määräykset lautakunnan tehtävistä sekä tehdyn valmistelun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallista
 • keskustella lautakunnan tarkemmasta roolista ja vuoden 2019 alustavasta työsuunnitelmasta.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • päätti merkitä tiedoksi hallintosäännön määräykset lautakunnan tehtävistä sekä tehdyn valmistelun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallista
 • keskusteli lautakunnan tarkemmasta roolista ja vuoden 2019 alustavasta työsuunnitelmasta.

Yhteistömanageri Katja Repo oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 22.1.2019. Kokouksessa työskenneltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän ja lautakunnan roolin kirkastamiseksi ja keskusteltiin vuoden 2019 alustavasta työsuunnitelmasta. Työskentelystä on laatittu yhteenveto, joka on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen lautakunnan 22.1.2019 työskentelyn yhteenvedon
 • sopia työskentelyn jatkosta. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedokseen lautakunnan 22.1.2019 työskentelyn yhteenvedon
 • työskentelyn jatkosta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.