Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntien ja Keusoten välisen yhteistyön käynnistyminen

TUUDno-2019-235

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnalla ja Keusotella on yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä – asiakkaat, asukkaat, kuntalaiset, ovat yhteisiä ja yhteistyötä tehdään eri yhdyspinnoilla. Kunnan hyvinvointitehtävä painottuu ennaltaehkäiseviin palveluihin, Keusoten korjaaviin palveluihin. 
Molemmilla tahoilla on yhteisenä tavoitteena ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja korjaavan hoidontarpeen vähentäminen. Työhön sisältyy kuntalaisten/asukkaiden/asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulma sekä alueen ja kunnan elinvoiman ja talouden näkökulma.

HYTE-tehtävä on molemmissa organisaatioissa koko organisaation läpäisevä ja poikkileikkaava: ylimmästä johdosta asiakaspintaan, toimialueelta toiseen. Molempien organisaatioiden eri organisaatio- ja päätöksentekoelinten tasoilla ja ryhmillä on oma roolinsa HYTEn edistäjinä. 
Rooli on hyvä tunnistaa, kommunikoida ja yhdyspinnat sekä niillä työskentely kirkastaa. Erityisen tärkeää se on Keusoten ja kunnan palveluiden yhdyspinnoilla. Alueellinen HYTE-työ on käynnistynyt kuntien ja Keusoten yhteistyönä. Kokouksessa annetaan tilannekatsaus työn käynnistymiseen ja etenemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen alueellisen HYTE-työn käynnistymiseen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen tilannekatsauksen alueellisen HYTE-työn käynnistymisestä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.