Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta ilmoittaminen, Uudenmaan vesienhoitosuunnitelmaehdotukset 2022–2027

Kuulutusaika

2.11.2020 - 14.5.2021

Kuulutus

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen Uudenmaan aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Uudenmaan kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (kopio selaimesi osoiteriville) 

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, diaarinumero UUDELY/11528/2020.


Ärende: Meddelande om offentlig kungörelse

Kungörelsens innehåll: till kännedom samt möjlighet att ge sin åsikt om förslagen till förvaltningsplanerna för Nyland för åren 2022-2027. Kommunerna i Nyland hör huvudsakligen till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde men vissa kommuner hör delvis också till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (Högfors stad, Lojo stad, och Raseborgs stad).

Den offentliga kungörelsen finns till påseende 2.11.2020 – 14.5.2021 på NTM-centralens webbsidor på adressen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Kungörelsen publiceras 2.11.2020. Dro UUDELY/11528/2020.