Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Kuulutusaika

15.12.2023 - 17.6.2024

Kuulutus

Tausta

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja suunnittelun työohjelmaa sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat

Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 15.12.2023–17.6.2024 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito . Uudenmaan kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 17.6.2024 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon.   Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki. Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 15.12.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Uudenmaan ELY-keskuksessa johtava asiantuntija Antti Mäntykoski (p. 0295 021 434) sekä ylitarkastaja Tiina Ahokas (p. 0295 021 588). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.