Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kaartin jääkärirykmentin johtamassa harjoituksessa 3.-8.3.2024

Kuulutusaika

26.1.2024 - 2.3.2024

Kuulutus

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Kaartin jääkärirykmentin johtama harjoitus ulottuu päätöksen liitteessä 1 mainituille puolustusvoimien ulkopuolisten tahojen omistamille kiinteistöille. Harjoitus toteutetaan 3.-8.3.2024.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä jäljempänä mainittuun Kaartin jääkärirykmentin yhteyshenkilöön vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Kaartin jääkärirykmenttiin.

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Edellä mainitulla perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Asiaa Kaartin jääkärirykmentissä hoitaa kapteeni Jaakko Kaakinen (0299 800).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteenä.