Tuusulan kunta, ympäristölupa jätteen hyötykäytölle, Tuusula

Kuulutusaika

14.9.2020 - 21.10.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 8.9.2020 § 100 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt Tuusulan kunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan maasta kaivettujen stabiloitujen maa-ainesten hyödyntämiseen Tuusulan kunnan Lahelanpelto II asemakaava-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä 858-407-3-372, 858-11-9903-20, 858-11-2279-1, 858-11-2280-1 ja 858-11-2281-1.

Kuulutus on julkaistu 14.9.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 21.9.2020.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 21.10.2020.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 14.9.-21.10.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, p. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta