Tarpaper Recycling Finland Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, jätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely, sekä lupa johtaa toiminta-alueen hulevedet rajaojaan

Kuulutusaika

31.8.2020 - 7.10.2020

Kuulutus

Hakija:  Tarpaper Recycling Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Yhteyshenkilö: Kristian Koivusaari, puh. +358 400 49 4701, sähköposti  kristian.koivusaari@tarpaper.fi

Paikka: Suoniityntie 12, 04600 Mäntsälä, kiinteistö 505-407-31-25 (Marjala)

Toiminta:  Tarpaper Recycling Finland Oy hakee ympäristölupaa siirtokuormausasemalle, jossa erilliskerättyä kattohuopajätettä otetaan vastaan, varastoidaan ja esilajitellaan kaivinkoneella. Kyseessä on uusi toiminta.

Vastaanotettua kattohuopajätettä esilajitellaan ja välivarastoidaan alueella. Työskentelyajat ovat maanantaista torstaihin klo 7.30 -16.00 ja perjantaisin klo 7.30 - 14.15. Vastaanotettavan kattohuopajätteen vuotuinen vastaanottomäärä on 19 900 tonnia. Käsittelemättömän kattohuopajätteen suurin kertavarastomäärä on 6 000 tonnia. Lajiteltu kattohuopajäte toimitetaan Tarpaper Recycling Finland Oy:n muihin ympäristöluvallisiin toimipisteisiin jatkojalostettavaksi.

Kattohuopajätettä varastoidaan ulkona asfaltoidulla kentällä. Kattohuopajätteestä erotellaan kaivonkoneella mahdolliset epäpuhtaudet, kuten puu, villa ja pelti. Kattohuopajätettä ei murskata eikä työkoneita huolleta toimipaikalla. Esilajiteltu kattohuopajäte toimitetaan Tarpaper Recycling Finland Oy:n muihin ympäristöluvallisiin toimipisteisiin jatkojalostettavaksi. Lopputuotetta, BitumenMix-rouhetta käytetään asfaltin tai pyrolyysiöljyn valmistukseen sekä uuden kattohuovan valmistukseen korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita.

Melua syntyy työkoneiden käyntiäänistä ja alueen liikenteestä. Päästöjä vähennetään hyödyntämällä kuljetuksissa meno-paluukuljetuksia mahdollisuuksien mukaan. Liikennöinti alueelle tapahtuu Valtatie 4:stä (E75) Vanhalle Helsingintielle (140) ja siitä Suoniityntielle. Vaihtoehtoisesti liikennöinti tapahtuu suoraan vanhalta Helsingintieltä (140) Suoniityntielle.

Ennen toimintaa alueella tehdään maanrakennustöitä. Toiminta-alue rakennetaan maanrakennuskelpoisella betonimurskeella eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisesti, erillisellä MARA-ilmoitusmenettelyllä. Lisäksi hankealueen luoteisreunaan rakennetaan ennen toiminnan alkamista maisemavalli, jolle haetaan erikseen maisematyölupa. Maisemavallissa käytetään alueelta kuorittuja pintamaita.

Toiminta-alueen vedet ohjataan länsinurkkaan rakennettavaan viivästysaltaaseen, josta ne ohjataan maastoon. Tarpaper Recycling Oy hakee YLS 527/2014 68 §:n mukaista lupaa johtaa toiminta-alueen hulevedet rajaojaan.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 31.8. - 7.10.2020 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla.

Tämä kuulutus on julkaistu 31.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja julkipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2019-2370.

Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 7.10.2020 mennessä

ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi

tai osoitteeseen: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

PL 60

04301 TUUSULA

tai yaktoimisto@tuusula.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, 040 314 4875