Suomen Kivisora Oy, päätös vesien tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, Mäntsälä

Kuulutusaika

28.12.2020 - 7.2.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristöpäällikkö on 21.12.2020 tekemällään päätöksellä nro 32/2020 (diaari TUUDno-2018-89) hyväksynyt pinta-ja pohjavesienvesien tarkkailusuunnitelman ja antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n nojalla Suomen Kivisora Oy:lle Mäntsälän kunnassa kiinteistölle Vähä-Anttila 505-416-32-16 pohja- ja pintavesien tarkkailua koskevat määräykset. Päätös koskee mm. pohja-ja pintavesinäytteiden ottotiheyttä, näytteenottopaikkoja sekä veden laatuanalyysejä ja pinnankorkeuden mittaamista.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 28.12.2020-7.2.2021. Kuulutus on julkaistu 28.12.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 7.2.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa, puh. 040 314 4733.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus