Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, ilotulitteiden koeammunta, Nurmijärvi

Kuulutusaika

1.11.2021 - 8.12.2021

Kuulutus

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:

Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, ilotulitteiden koeammunta, Nurmijärvi

Hakija:         

Suomen ilotulitus Oy, y-tunnus 2261581-5
Osoite: Vanha Hämeentie 340, 04300 Tuusula
Puhelin: 050 557 4000

Paikka:         

Vanha Hämeentie 772, 05450 Nurmijärvi
Kiinteistö: 543-412-1-1154                        

Toiminta:      

Suomen Ilotulitus Oy hakee lupaa ilotulitusten koeammunnalle kiinteistölle 543-412-1-1154. Vastaavanlaista toimintaa kiinteistöllä on ollut noin 10 vuoden ajan epäsäännöllisesti.

Koeammuntaa tehdään noin 50 päivänä vuodessa ja ilotulitteita ammutaan keskimäärin 150 kpl per ammuntapäivä. Koeammuntaa tehdään joko Tuusulan tai Nurmijärven kiinteistöiltä. Tuusulan kiinteistöltä tehtävälle koeammunnalle haetaan erillinen ympäristölupa. Kiinteistöiltä ei koskaan ammuta samanaikaisesti. Näytöspäiviä on vuoden aikana 4–5. Koeammuntapäivänä varsinaista ammuntaa on noin 60 minuuttia ja näytöspäivänä alle 15 minuuttia. Koeammunta jakautuu toimintapäivän aikana suhteellisen tasaisesti klo 9–15 väliselle ajalle.

Toiminnan merkittävin ympäristövaikutus aiheutuu melusta. Melun leviämistä alueella on mallinnettu erillisellä melumallinnuksella. Toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan pohjavesialueelle, mutta hakijan mukaan pohjaveteen ei aiheudu toiminnasta vaikutuksia. Toiminnasta ei myöskään aiheudu vaikutuksia vesistöön tai luonnonsuojelualueille.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Tämä kuulutus on julkaistu 1.11.2021 Lupapisteessä www.julkipano.fi sekä viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 1.11. - 8.12.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla (www.nurmijarvi.fi). Lisäksi kuulutus on nähtävänä julkipano.fi -palvelussa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) sekä julipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2021-742.

Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 8.12.2021 sähköisesti

yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti  www.julkipano.fi

tai kirjepostilla osoitteeseen: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 TUUSULA

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Katja Koli puh. 040 314 4874

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

 

 

 

Liitteet