Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, ilotulitteiden koeammunta sekä hävitys, Tuusula

Kuulutusaika

1.11.2021 - 8.12.2021

Kuulutus

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:

Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, ilotulitteiden koeammunta sekä hävitys, Tuusula

Hakija:         

Suomen ilotulitus Oy, y-tunnus 2261581-5
Osoite: Vanha Hämeentie 340, 04300 Tuusula
Puhelin: 050 557 4000

Paikka:         

Vanha Hämeentie 340, 04300 Tuusula.

Kiinteistöt 858-412-2-48 ja 858-412-2-62                    

Toiminta:      

Suomen Ilotulitus Oy hakee lupaa ilotulitusten koeammunnalle kiinteistön 858-412-2-62 luoteispäädyssä. Toimintaan liittyy myös viallisten tai myyntiin kelpaamattomien ilotulitteiden hävitys, josta aiheutuu melua ympäristöön. Hävitys tehdään myös kiinteistön luoteispäädyssä. Vastaavanlaista toimintaa kiinteistöllä on ollut vuodesta 1961 lähtien.

Koeammuntaa tehdään noin 50 päivänä vuodessa ja ilotulitteita ammutaan keskimäärin 150 kpl per ammuntapäivä. Koeammuntaa tehdään joko Tuusulan tai Nurmijärven kiinteistöiltä. Nurmijärven kiinteistöltä tehtävälle koeammunnalle haetaan erillinen ympäristölupa. Kiinteistöiltä ei koskaan ammuta samanaikaisesti. Näytöspäiviä on vuoden aikana 4–5 ja hävityspäiviä on alle 20. Ilotulitteita hävitetään vuoden aikana noin 10 bruttotonnia. Koeammuntapäivänä varsinaista ammuntaa on noin 60 minuuttia ja näytöspäivänä alle 15 minuuttia. Hävityksestä aiheutuu ilma- ja melupäästöjä noin 100 minuutin ajan per hävityspäivä. Ammunta ja hävitystoiminta jakautuvat toimintapäivän aikana suhteellisen tasaisesti klo 9–15 väliselle ajalle. Koeammuntoja ja hävitystä ei tehdä yhtäjaksoisesti, vaan räjähdykset ja hävitys tapahtuvat tasaisesti toimintapäivänä aikana.

Toiminnan merkittävin ympäristövaikutus aiheutuu melusta. Melun leviämistä alueella on mallinnettu erillisellä melumallinnuksella. Osa kiinteistöjen itäpuolisista rakennuksista sijaitsevat Kaikulan (0185806) pohjavesialueella. Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu vaikutuksia pohjavesialueelle, sillä koeammuntaa ja ilotulitteiden hävitystä ei tehdä pohjavesialueella.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Tämä kuulutus on julkaistu 1.11.2021 Lupapisteessä www.julkipano.fi sekä viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 1.11. - 8.12.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus on nähtävänä julkipano.fi -palvelussa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) sekä julipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2021-741.  

Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 8.12.2021 sähköisesti

yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti  www.julkipano.fi

tai kirjepostilla osoitteeseen: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 TUUSULA

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Katja Koli puh. 040 314 4874

 

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Liitteet