Seepsula oy, tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen, Senkkeri koillinen, Tuusula

Kuulutusaika

10.6.2020 - 17.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikkö on 3.6.2020 tekemällään päätöksellä nro 4/2020 (diaari TUUDnro-2017-366) hyväksynyt Seepsula oy:lle 20.8.2019 § 59 annetun ympäristöluvan lupamääräyksissä 30 ja 32 edellytetyn ympäristömelun mittaussuunnitelman ja
ympäristöpölyn mittaussuunnitelman.

Viranomaisen päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja päätös 10.6.-17.7.2020 yleisessä tietoverkossa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisessä tietoverkossa nähtivillä 30 vuorokautta. Päätöskuulutus julkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 10.6.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 17.7.2020. Valitusoikeus on: 1) asianosaisella; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoa ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus