Rudus Oy, ympäristöluvan päätöskuulutus ja aloitusoikeus, Polvenniitty, Mäntsälä

Kuulutusaika

24.8.2020 - 30.9.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päättänyt 18.8.2020 § 81 tekemällään päätöksellä myöntää Rudus Oy:lle luvan toiminnan muuttamiselle eräin ehdoin. 
Päätöksessä annettiin uusi lupamääräys 6a tärinästä ja muutettiin lupamääräyksiä 14 ja 15. Toiminta sijaitsee kiinteistöillä Puolväli 505-407-45-4 ja Penttilä II 505-407-44-2 osoitteessa Hermanonkimaantie, Mäntsälä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on samalla päätöksellä myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 

Kuulutus on julkaistu 24.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 31.8.2020.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 30.9.2020.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 24.8.2020 - 30.9.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 24.8.2020-30.9.2020 välisen ajan Mäntsälän kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläolo aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa, p. 040 314 4733


KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS