Rudus Oy, ympäristöluvan muuttaminen  sekä aloituslupa, Mäntsälä 

Kuulutusaika

24.8.2020 - 30.9.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 18.8.2020 § 82 tekemällään päätöksellä päättänyt muuttaa Rudus Oy:lle 14.5.2013 § 62 myönnettyä maa-ainesluvan lupamääräystä 3. Toiminta sijaitsee kiinteistöillä Puolväli 505-407-45-4 ja Penttilä II 505-407-44-2 osoitteessa Hermanonkimaantie, Mäntsälä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on samalla päätöksellä myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 

Kuulutus on julkaistu 24.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 31.8.2020.

Päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus lupaviranomaisen päätöksestä on sillä, johon päätös kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsenellä. Lisäksi valitusoikeus on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 30.9.2020.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 24.8.2020 - 30.9.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 24.8.2020 - 30.9.2020 välisen ajan Mäntsälän kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläolo aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa, p. 040 314 4733


KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS