Rudus Oy, lainvoimaisten ympäristö- ja maa-aineslupien lupamääräyksien muuttaminen sekä aloituslupahakemus, Mäntsälä

Kuulutusaika

18.6.2020 - 27.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraavat muutoshakemukset ympäristö- ja maa-aineslupiin:

Rudus Oy, lainvoimaisten ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksien muuttaminen sekä aloituslupahakemus, Polvenniityn louhosalue, Mäntsälä 

Hakija: Rudus Oy, Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki, puh. 050 312 4624

Paikka: Mäntsälän kunta, Polvenniityn louhosalue, kiinteistöt Puolväli 505-407-45-4 ja Penttilä II 505-407-44-2. Hakemusta koskevan alueen sijainnin osoittaa liitekartta.

Hakemus: Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt Rudus Oy:lle 14.5.2013 § 62 maa-ainesluvan ja ympäristöluvan 14.5.2013 § 61 Mäntsälän kunnan kiinteistöille Puolväli 505-407-45-4 ja Penttilä II 505-407-44-2. Lupapäätökset ovat lainvoimaisia. 

Rudus Oy hakee 7.4.2020 vireelle tulleella hakemuksella muutosta edellä mainittuihin lainvoimaisiin ympäristö- ja maa-aineslupiin. Muutoshakemus koskee maa-ainesluvan lupamääräyksen 3 vaiheistuksen ja louhintasuuntien muuttamista sekä vaiheistukseen liittyvää ympäristöluvan lupamääräyksen 14 melun mittaamisvelvoitteen muuttamista. Lisäksi Rudus hakee 27.11.2019 vireelle tulleella hakemuksella Polvenniityn louhosaluetta koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 15 vesientarkkailusuunnitelmaan muutosta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksessa maa-ainesluvan ottosuunnitelmaa esitetään muutettavaksi yhdistämällä ottosuunnitelman vaiheet I, II ja III uudeksi vaiheeksi 1 sekä muuttamalla entinen vaihe IV vaiheeksi 2. Louhinta tehdään tarvittaessa kerralla lopulliseen tasoon ja ko. vaiheen sisällä eri kohdissa samanaikaisesti. Louhinta etenee pohjoiseen, itään ja etelään vaiheessa 1 ja idästä länteen vaiheessa 2. Muutoshakemuksessa melumittauksia esitetään tehtäväksi 3 kertaa lupa-aikana. Muilta osin maa-aineslupa ei muutu. 

Vesientarkkailusuunnitelmaa esitetään muutettavaksi siten, että yksi kaivo (nro 2) jää tarkkailuun. Muut pintavesikaivot eivät ole edustavia. Pohjaveden tarkkailua pohjavesiputkista haetaan muutettavaksi siten, että pohjaveden pinnankorkeutta mitataan 4 kertaa vuodessa ja veden laatua tutkitaan kerran vuodessa. Laskeutusaltaan jälkeisistä pintavesistä otettaisiin näytteet kaksi kertaa vuodessa.  
     
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen 
Lupahakemusta koskeva vireilläolokuulutus pidetään 18.6.-27.7.2020 välisen ajan nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla. Tämä kuulutus on julkaistu 18.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 

Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivut: 
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi > Vireilläolokuulutus lupa- ja ilmoitusasiat

Mäntsälän kunnan verkkosivut:
www.mantsala.fi > Asiointi ja päätöksenteko > Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemusten johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 27.7.2020 mennessä osoitteeseen: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/SS
PL 60 
04301 Tuusula 
tai 
s-posti: yaktoimisto(at)tuusula.fi 
viite: YSL TUUDno- 2017-396, MAL TuuDno-2020-706

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa, 040 314 4733, sirpa.sorsa(at)tuusula.fi. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta