Parma Oy, ympäristöluvan päätöskuulutus, Tuusula

Kuulutusaika

15.6.2020 - 22.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 9.6.2020 § 69 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt Parma Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan betonituotetehtaan toiminnalle Tuusulan kunnassa kiinteistöille 858-401-3-354 ja 858-401-3-355, osoitteessa Palkkitie 3, 04300 Tuusula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on samalla päätöksellä hylännyt Parma Oy:n hakemuksen uuden tankkauspaikan rakentamiseksi.

Kuulutus on julkaistu 15.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 22.6.2020.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 22.7.2020.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 15.6.2020-22.7.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 15.6.-22.7.2020 välisen ajan Tuusulan kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläolo aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, p. 040 314 4731 

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA