Parma Oy, ympäristölupa, Nurmijärvi

Kuulutusaika

15.6.2020 - 22.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 9.6.2020 § 68 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt Parma Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ym-päristöluvan betonituotetehtaan toiminnan olennaiselle muuttamiselle kiinteistöllä Linnala RN:o 543-402-11-379, osoitteessa Partekintie 3, 01900 Nurmijärvi.

Kuulutus on julkaistu 15.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 22.6.2020. 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 22.7.2020. Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 15.6-22.7.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 15.6-22.7.2020 välisen ajan Tuusulan ja Nurmijärven kuntien verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävillä oloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, p. 040 314 4741 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta