Parma Oy, ympäristöluvan muutoshakemus, betonituotetehtaan toiminta ja betonijätteen käsittely sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Hyrylä, Tuusula

Kuulutusaika

1.2.2024 - 15.3.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristölupahakemus:

Parma Oy, ympäristöluvan muutoshakemus, betonituotetehtaan toiminta ja betonijätteen käsittely sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Hyrylä, Tuusula

Hakija      Parma Oy (Y-tunnus: 0925222-0), PL 76, Hiidenmäentie 20, 03101 Nummela

                Vaihteen puhelinnumero 020 577 5500

Paikka     Ympäristöluvan muutoshakemusta koskeva toiminta sijoittuu Tuusulan kunnassa Hyrylässä kiinteistöille 858-401-3-354 ja 858-401-3-355, osoitteeseen Palkkitie 3, 04300 Tuusula. Hakemusta koskevan alueen sijainnin osoittaa liitekartta.

Toiminta   

Parma Oy on laittanut 16.6.2022 Keski-​Uudenmaan ympäristölautakuntaan vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaisen hakemuksen luvanvaraisen toiminnan olennaiselle muuttamiselle. Samalla Parma Oy hakee ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa jätevettä (tehtaan piha-alueen hulevedet mukaan lukien betonijätteen käsittely- ja varastoalueen hulevedet) toisen alueella olevaan ojaan.

Parma Oy:n toiminnalla on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa 9.6.2020 § 69. Tehtaalla valmistetaan rakentamisessa käytettäviä ontelolaattoja (noin 1 000 000 m²/vuosi). Tuotantoon tarvittava betoni (200 000 m³/vuosi) valmistetaan tehtaan omalla betoniasemalla. Merkittävin tuotannosta syntyvä jäte on ylijäämäbetoni, joka varastoidaan ja murskataan tehdasalueen kaakkoisosassa siihen varatulla alueella. Tehdas vastaanottaa oman ylijäämäbetonin lisäksi Parma Oy:n Nurmijärven tehtaan tuotannosta tulevaa betonijätettä. Murskattua ylijäämäbetonia käytetään mm. uusiokiviainesmateriaalina prosessissa. Nykyinen lupa mahdollistaa vastaanottamaan ja murskaamaan vuodessa 10 000 tonnia Nurmijärven tehtaalta tulevaa betonijätettä sekä murskaamaan vuodessa enintään 35 000 tonnia Hyrylän tehtaan tuotannosta syntyvää betonijätettä. Laitoksella saa varastoida kerrallaan enintään 40 000 tonnia murskattua ja murskaamatonta betonijätettä. Tällä hetkellä luvan mukainen betonitehtaan työaika on ma-pe klo 4.00–24.00 ja tarvittaessa myös viikonloppuisin. Murskausta saa luvan mukaisesti tehdä arkisin klo 7.00–21.00 enintään 20 viikkoa vuodessa. Betonitehtaan toiminnassa voi hyödyntää lentotuhkaa enintään 7 500 tonnia vuodessa ja betonimursketta enintään 12 000 tonnia vuodessa.

Parma Oy hakee ympäristöluvan lupamääräyksen 1 muuttamista siten, että betonitehtaassa työskenneltäisiin vuorokauden ympäri arkisin ja myös viikonloppuisin. Yöaikaan ja viikonloppuisin ulkona olevat toiminnot liittyisivät ainoastaan lastaukseen ja varastointitoimiin. Betonin murskausta tehtäisiin enintään 120 päivää vuodessa arkisin klo 7-21. Lupamääräykseen 2 haetaan muutosta siten, että vastaisuudessa betonijätettä Parma Oy:n Nurmijärven tehtaalta voisi vastaanottaa ja murskata 15 000 tonnia vuodessa sekä Hyrylän tehtaan tuotannossa syntyvää ylijäämäbetonia murskata 40 000 tonnia vuodessa. Lupamääräykseen 3 esitetään muutosta siten, että laitoksella saisi varastoida kerrallaan enintään 40 000 tonnia murskattua ja 40 000 tonnia murskaamatonta betonia. Lupamääräykseen 5 haetaan muutosta siten, että tehtaan toiminnassa voitaisiin hyödyntää betonimursketta enintään 55 000 tonnia vuodessa. Lentotuhkalle ja masuunikuonalle, jotka ovat luokiteltu tuotteiksi, ei esitetä käyttörajoituksia.

Tiedot toiminnasta ja sen aiheuttamista päästöistä on esitetty lupahakemuksessa. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuu mm. melu- ja pölypäästöjä sekä pintavesipäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan päästöjä sekä vaikutuksia ja riskejä ympäristöön.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 1.2.2024 - 15.3.2024 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla. Tämä kuulutus on julkaistu 1.2.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2022-1448. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 15.3.2024 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus,

PL 60,

04301 TUUSULA

tai

s-posti: ymparistokeskus@tuusula.fi

viite: TUUDno-2022-1448

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730 ja neuvova ympäristötarkastaja puh. 040 314 4762.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Liitteet