Nurmijärven kunta, ympäristölupa ja aloituslupa, stabiloitujen maiden hyödyntäminen Vanha-Klaukka asemakaava-alueella

Kuulutusaika

13.1.2021 - 19.2.2021

Kuulutus

Hakija:               Nurmijärven kunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2

Paikka:               Klaukkala, Nurmijärvi, kiinteistö 543-403-7-446 (Myllärinpelto)

Toiminta:          Nurmijärven kunta hakee ympäristölupaa Vanha-Klaukan asemakaava-alueelta kaivettujen stabiloitujen massojen hyödyntämiseen Vanha-Klaukan asemakaava-alueella.  Hyötykäyttökohde asuinalueen ja Isosuon välissä on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-2), jolle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, mikä vaarantaa Natura-alueen luontoarvoja tai muuttaa sen vesitaloutta. Tälle virkistysalueelle tehdään maiseman elävöittämiseksi puistosuunnitelmassa hyväksyttyjä maisemakumpareita ja -penkereitä maa-aineksista. Maa-aineksia tarvitaan maisemakumpareisiin ja -penkereisiin yhteensä noin 20 000 m3, josta stabiloitujen massojen määrä olisi 10 000 m3. Kaivetut stabiloidut maa-ainekset varastoidaan kohdealueella. Varastointia ei tehdä Isosuon reunaojan tulva-alueella, jotta kiintoainetta ei päädy ojaan.  Alueella ei varastoida polttoaineita tai muita kemikaaleja.

Lähivirkistysalueen kumpareissa ja penkereissä hyödynnetään vain pilaantumattomia maa-aineksia. Stabiloidut massat täyttävät VNa 843/2017 mukaiset peitettyjen rakenteiden laatuvaatimukset haitta-aineiden liukoisuuksien ja kokonaispitoisuuksien osalta. Koska stabiloitujen maa-ainesten pH on korkea, metallit ovat niukkaliukoisessa muodossa. Nurmijärven Vanha-Klaukan asemakaava-alueella maaperä on luontaisesti savea ja liejusavea. Alueella ei olla havaittu sulfidisaviesiintymiä. Alue on ennen uuden asuinalueen rakentamista ollut peltoaluetta, eikä historiatietojen perusteella maaperän oleteta olevan haitta-aineilla pilaantunutta. Vanha-Klaukan katu- ja vesihuoltolinjojen pohjarakenteiden pilaristabiloinnissa on sideaineena käytetty 3:7 kalkkisementtiseosta (30 m-% kalkkia, 70 m-% sementtiä).

Kumpareiden ja penkereiden luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:5. Stabiloiduista maa-aineksista tehdyt kumpareet ja penkereet peitetään puhtaalla pintamaalla ja kasvualustakerroksella, johon kylvetään nurmisiemenseosta. Pintarakenteiden paksuus on 300-500 mm. Lähivirkistysalueelle myös istutetaan puita, joista osa istutetaan rakennettaville kumpareille. Kumpareet muotoillaan ja niiden pintarakenteet viimeistellään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 13.1.2021. - 19.2.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla.

Tämä kuulutus on julkaistu 13.1.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2019-2370.

Kirjalliset muistutukset tulee jättää 19.2.2021 mennessä: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

PL 60

04301 TUUSULA

tai yaktoimisto@tuusula.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, 040 314 4875

 

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS