Nurmijärven kunta, ympäristölupa jäteveden käsittelylle, jätevesien johtaminen toisen alueelle ja aloituslupa

Kuulutusaika

14.12.2020 - 21.1.2021

Kuulutus

Hakija:          
Nurmijärven kunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi
Yhteyshenkilön puh. 040 317 2389

Paikka:    
Nurmijärven Lepsämän koulun jätevedenpuhdistamo kiinteistöllä 543-406-5-5 osoitteessa Lepsämäntie 775, 01830 Lepsämä. Toiminnan sijaintialue on osoitettu karttaliitteessä. 

Toiminta:    
Nurmijärven kunta on laittanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle vireille ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen hakemuksen uudelle jätevedenpuhdistamolle kiinteistölle 543-406-5-5. Jäteveden puhdistamon on tarkoitus korvata koulun vanha jätevedenpuhdistamo. Uusi panospuhdistamo käsittelee noin 260 oppilaan ja noin 20 henkilökuntaan kuuluvan ihmisen jätevedet. Jätevesiä muodostuu arviolta 7,5 m3 vuorokaudessa koulujen kevät- ja syyslukukaudella. Kesällä ja koulujen muina loma-aikoina jätevesiä muodostuu vähemmän.

Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Toiminta sijaitsee Ali-Labbartin II-luokan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

Jätevedenpuhdistamosta ei normaalitilanteessa aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan, vesistöihin, pohjavesiin tai maaperään. Käsitellyt jätevedet johdetaan puhdistamolta Lepsämäntien tienvarsiojaan missä vedet sekoittuvat sade- ja sulamisvesiin ja päätyvät Lepsämänjokeen. 

Nurmijärven kunta hakee toiminnalle ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista lupaa johtaa jätevesiä toisen alueelle sekä 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Vireilläolokuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.12.2020 – 21.1.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 14.12.2020-21.1.2021 välisen ajan Nurmijärven kunnan verkkosivuilla. 

Tämä kuulutus on julkaistu 14.12.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2020-2076.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 21.1.2021 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 Tuusula
tai
s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi puh. 040 314 4731.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA