NCC Industry oy, ympäristö- ja maa-ainesluvan muuttaminen, Ohkolan kiviainesalue, Mäntsälä

Kuulutusaika

20.11.2023 - 27.12.2023

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 14.11.2023 § 155 tekemällään päätöksillä eräin ehdoin muuttanut NCC Industry oy:n Mäntsälän Ohkolan kiviainesalueen lainvoimaista ympäristö- ja maa-aineslupapäätöstä (yhteislupa) 8.10.2019 § 89. Muutos koskee ottoalueen jälkihoitoa.

Lupaviranomaisen päätös maa-aines- ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetussa lupa-asiassa annetaan tavallisena tiedoksiantona julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuulutus julkaistaan 20.11.2023 ja päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta eli 27.11.2023.

Yhteislupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on 1) asianosaisella; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen viimeinen valituspäivä on 27.12.2023.

Kuulutus ja lupapäätös valitusosoituksineen ovat nähtävillä 20.11.-27.12.2023 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Päätöskuulutus julkaistaan myös Mäntsälän kunnan yleisessä tietoverkossa (www.mantsala.fi) 20.11.-27.12.2023.

Päätös valitusosoituksineen on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja antaa neuvova ympäristötarkastaja puh. 040 314 4762.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta