Marila Transport Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, ylijäämämaiden käsittely ja vastaanotto, maankaatopaikka.

Kuulutusaika

16.8.2021 - 22.9.2021

Kuulutus

Hakija:               Marila Transport Oy, y-tunnus 0848966-4

                           Takamaantie 9, 04600 Mäntsälä, Puhelin 0400 490 595

Paikka:               Hirvihaarantie 809, 04680 Mäntsälä, kiinteistö 505-403-8-69                           

Toiminta:          Marila Transport Oy hakee ympäristölupaa ylijäämämaiden vastaanottopaikalle ja käsittelylle. Pilaantumattomia ylijäämämaita otetaan vastaan alueelle vuosittain enintään 49 999 tonnia. Täyttöalueen tilavuus tulee olemaan enintään 600 000 m3 (1 020 000 t). Maankaatopaikan kokonaistäyttömäärä tulee täyteen noin 20 toimintavuoden aikana. Täyttö etenee lohkoittain. Maankaatopaikkatoiminnan päättyä alue maisemoidaan suunnitelman mukaisesti ja istuttamalla sinne kuusimetsää.

Lisäksi alueella seulotaan maa-ainesta ja haketetaan kantoja ja muuta puujätettä alle 20 000 t/v. Seulonta- ja haketuskentän länsipuolelle rakennetaan 8 m korkean meluvalli. Ennen varsinaisen läjitystyön aloittamista rakennetaan tukipenkereet, jotka toimivat myös työmaateinä alueella.

Maankaatokaatopaikan toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin 7-22 ja lauantaisin 7-18. Hakemuksen liitteenä olevan melumallinnuksen mukaan toiminnan melu ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. 

Alueelle on tehty luontokartoitus sekä kartoituksessa löytyneen viitasammakkoyksilön vuoksi viitasammakoiden hankkeessa menettämän lisääntymis- ja levähdyspaikan kompensaatiosuunnitelma.

Kyseessä on uusi toiminta. Toiminta aloitetaan välittömästi tarvittavien lupien valmistuttua.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 16.8. - 22.9.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus on nähtävänä julkipano.fi -palvelussa.

Tämä kuulutus on julkaistu 16.8.2021 Lupapisteessä www.julkipano.fi sekä viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) sekä julkipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteetNiillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. istä

Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2020-1008.

Kirjalliset muistutukset tulee jättää viime

än 22.9.2021 sähköisesti yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti  www.julkipano.fi

tai kirjepostilla osoitteeseen: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

PL 60

04301 TUUSULA

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, 040 314 4875

 

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Liitteet