ML Mikon Metallijalostus Oy, ympäristöluvan raukeaminen, Mäntsälä

Kuulutusaika

24.8.2020 - 30.9.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 18.8.2020 § 87 tekemällään päätöksellä rauettanut ympäristöluvan YMPL 26.3.1997 / 68 §. ML Mikon Metallijalostus Oy:n ympäristöluvanvarainen toiminta on loppunut osoitteessa Kuokkamaantie 7 b, 04600 Mäntsälä.

Kuulutus on julkaistu 24.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 11.9.2020.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 30.9.2020.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 24.8.-30.9.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä www.julkipano.fi -sivustolla. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 24.8-30.9.2020 välisen ajan Mäntsälän kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, p. 040 314 4875

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta