Louhintahiekka Oy, toiminnan lopettamista koskevat määräykset, Nurmijärvi

Kuulutusaika

15.6.2020 - 22.7.2020

Kuulutus

Louhintahiekka Oy on ilmoittanut 8.4.2020 päivätyllä kirjeellä lopettaneensa ympäristöluvanvaraisen toiminnan Nurmijärven kunnan Palojoen kylässä kiinteistöllä RN:o 543-410-15-15 sijaitsevalla maankaatopaikalla. Nurmijärven ympäristölautakunta on myöntänyt Louhintahiekka Oy:n maankaatopaikalle ympäristöluvan 13.3.2012 § 26. Korkein hallinto-oikeus antoi ympäristölupa-asiassa päätöksen 4.2.2015 (nro 281, Dnro 2839/1/13). Ympäristölupa on määräaikainen ja se on voimassa 31.12.2021 asti. Ympäristölupapäätöksen nro 18 mukaan toiminnanharjoittajan tulee esittää ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja lopettamisen jälkei-sestä ympäristön tilan tarkkailusta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 9.6.2020 § 70 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Louhintahiekka Oy:n esittämän suunnitelman toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja antanut ympäristönsuojelulain 94 §:n nojalla toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä.  

Kuulutus on julkaistu 15.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 22.6.2020. 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 22.7.2020. Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.6.2020 - 22.7.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 15.6.2020 - 22.7.2020 välisen ajan Tuusulan ja Nurmijärven kuntien verkkosivuilla. 

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävillä oloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula). Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, puh. 040 314 4741.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS