Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, ympäristölupa ja aloituslupa, muovijätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely

Kuulutusaika

19.4.2021 - 26.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 13.4.2021 § 40 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt ympäristöluvan Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön Järvenpään jakeluterminaalin muovinlajittelulinjastolle, jossa erilliskerättyä muovijätettä otetaan vastaan, varastoidaan ja lajitellaan koneellisesti. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutus on julkaistu 19.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 26.4.2021.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 26.5.2021.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 19.4. - 26.5.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 19.4. - 26.5.2021 välisen ajan Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, p. 040 314 4875

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta