Kuulutus päätöksestä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Tuomox Oy, Tuusula

Kuulutusaika

28.6.2024 - 8.8.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 27.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 45/2024 (diaari TUUDno-2024–481) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tuomox Oy:lle Tuusulan kunnassa osoitteessa Senkkerin Metsätie 149 (kiinteistö 858-411-1-183) tehtävää melua aiheuttavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee rakennusluvan mukaista louhintatyötä 2.9. - 8.11.2024 arkisin klo 7–21. Arkipyhinä meluavaa työtä ei saa harjoittaa. Melua torjutaan maavallin avulla.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 2.7.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 8.8.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus, päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus sekä sijaintikartta pidetään nähtävillä 2.7.- 8.8.2024 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi, Tuusulan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi sekä Vantaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.vantaa.fi.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Minna Karhunen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus