J-V Lammi oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto, 543-412-1-829 ja 543-412-1-741, Nurmijärvi

Kuulutusaika

14.9.2020 - 21.10.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 8.9.2020 § 102 tekemällään päätöksillä eräin ehdoin myöntänyt J-V Lammi oy:lle maa-aineslain 6 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseksi Nurmijärven tiloille Keskitalo 543-412-1-829 ja Sorala 543-412-1-741. Lupapäätös koskee olemassa olevaa maa-ainesten ottoaluetta. Ottotoiminnan jatkamiselle on myönnetty maa-aineslain 21 §:n mukainen aloituslupa.

Lupaviranomaisen päätös maa-aineslaissa tarkoitetussa lupa-asiassa annetaan tavallisena tiedoksiantona julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuulutus julkaistaan 14.9.2020 ja päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta eli 21.9.2020.

Maa-aineslupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus tämän lain mukaiseen lupapäätökseen on: 1) asianosaisella; 2) kunnan jäsenellä; 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen viimeinen valituspäivä on 21.10.2020.

Kuulutus ja lupapäätös valitusosoituksineen ovat nähtävillä 14.9.-21.10.2020 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi - kuulutukset lupa- ja ilmoitusasiat. Päätöskuulutus julkaistaan myös Nurmijärven kunnan yleisessä tietoverkossa (www.nurmijarvi.fi - päätöksenteko ja hallinto - kuulutukset) 14.9.2020 - 21.10.2020.

Päätös valitusosoituksineen on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh. 040 314 2259. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta