Hio-Mex Oy, ympäristöluvan rauettaminen, Tuusula

Kuulutusaika

15.2.2021 - 24.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 9.2.2021 § 14 tehnyt päätöksen eräin ehdoin ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koski Hio-Mex Oy:n metallien pintakäsittelytoiminnan lopettamista Tuusulan kunnan Ristikiven teollisuusalueella osoitteessa Pihasaunionkuja 8, 04300 Tuusula.

Kuulutus on julkaistu 15.2.2021 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 22.2.2021.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 24.3.2021.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja rauettamispäätös pidetään nähtävillä 15.2.2021-24.3.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 15.2.-24.3.2021 välisen ajan Tuusulan kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläolo aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, p. 040 314 4731

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNT