Destia oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, Focus-alue, Tuusula

Kuulutusaika

10.2.2021 - 19.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus:

Destia oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, Focus-alue, Tuusula

Hakija:                               

Destia oy, Hatanpään valtatie 30a, 33101 Tampere, puh. 020 444 11 (vaihde)

Paikka:

Tuusulan kunta, Ruotsinkylä, kiinteistö Kaura 858-411-4-351/4. Hakemusta koskevan alueen sijainnin osoittaa liitekartta.

Toiminta:

Destia oy hakee Tuusulan kiinteistölle Kaura (858-411-4-351/4) ympäristö- ja maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Louhinnan ja murskauksen tarkoituksena on poistaa alueella oleva kalliokiviaines ja mahdollistaa alueen rakentaminen tulevaisuudessa logistiikka-alueeksi. Alueelta irrotettu kallio jalostetaan paikalla murskeiksi. Hakemuksessa esitetään myös alueen ulkopuolelta tuotavan louheen murskaamista alueella.

Destia oy:n lupahakemuksia koskevan ottamisalueen pinta-ala on noin 6,91 hehtaaria. Alueelta louhittavaa kalliokiviainesta on yhteensä 650 000 m3. Lupien voimassaoloaikaa haetaan 10 vuodeksi. Arvioitu vuotuinen otto on keskimääräin 65 000 m3.

Lupahakemuksien mukaan ottoalueella louhitaan ja murskataan kiviainesta keskimääräin 88-110 päivää ja enintään 170 päivää vuodessa. Alueella murskataan siellä olevaa kalliota keskimäärin 170 000 tonnia/v ja enintään 300 000 tonnia/v. Alueen ulkopuolelta tuotavan louheen murskausmääräksi esitetään keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa.

Lupahakemuksien mukaan toiminta on ympärivuotista. Kallion porausta tehdään arkisin klo 7-21, murskausta arkisin klo 7-22, louheen rikotusta arkisin klo 8-18 ja räjäytyksiä arkisin klo 8-18. Kuljetuksia ja kuormauksia on arkisin klo 6-22.

Räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Toiminnalla voi olla vaikutuksia alueen pintavesiin.

Vireillä olevat lupahakemukset ratkaistaan yhdellä lupapäätöksellä ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemukset sisältävät ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaiset aloituslupahakemukset toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Lupahakemuksia koskevalle toiminnalle on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (Focus-alueen maa-ainestenoton YVA-menettely, ympäristövaikutusten arviointiselostus 2009).

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen:

Lupahakemuksia koskeva vireilläolokuulutus pidetään 10.2.-19.3.2021 nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla. Tämä kuulutus on julkaistu 10.2.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta (17.2.2021). Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja julkipano.fi -palvelussa. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivut:

www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi > Kuulutukset lupa- ja ilmoitusasiat.

Tuusulan kunnan verkkosivut:

www.tuusula.fi > Tuusula-tietoa > Kuulutukset ja ilmoitukset > Kuulutukset.

Julkipano.fi -palvelun verkkosivut:

www.julkipano.fi

Muistututukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksien johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksien johdosta. Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 19.3.2021 mennessä osoitteella:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/SNu, PL 60, 04301 TUUSULA

tai sähköpostilla yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi

Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2019-1536.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh 040 314 2259.  

Liitteet