Destia oy, maa-aines- ja ympäristölupa, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus, ja vesien johtaminen toisen alueelle, sekä aloituslupa, Mäntsälä

Kuulutusaika

15.11.2021 - 22.12.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 9.11.2021 § 111 tekemällään päätöksellä eräin ehdoin myöntänyt Destia oy:lle maa-aineslain 6 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen yhteisluvan kalliokiviainesten ottamiseksi, louhimiseksi ja murskaamiseksi Mäntsälän kunnan Puolimatkanmäen kallioalueella sijaitsevalle kiinteistölle Vastikekievari 505-407-44-13, osoitteessa Hermanonkimaantie 216, Mäntsälä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisen luvan johtaa vesiä toisen alueelle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hylännyt toimintaa koskevan maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n aloitusluvan toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu 15.11.2021 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 22.11.2021.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 22.12.2021. Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 15.11.2021-22.12.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi ja www.julkipano.fi -sivustolla. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 15.11.2021-22.12.2021 välisen ajan Mäntsälän kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Sirpa Sorsa puh. 040 314 4733.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA