Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Hermanonkimaantie, Mäntsälä

Kuulutusaika

15.2.2021 - 24.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristö- ja maa-aineslupahakemus:

Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Hermanonkimaantie, Mäntsälä

Hakija

Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa 
Puhelin 020 444 11 

Paikka    

Mäntsälän kunta, kiinteistö Vastikekievari 505-407-44-13. Puolimatkanmäen kallioalue sijaitsee Mäntsälän kunnassa, noin neljä (4) kilometriä Mäntsälän keskustaajamasta etelään. Alueelle on olemassa oleva liittymä Hermanonkimaantieltä, noin tieosoitteen Hermanonkimaantie 216 kohdalta. Hakemusta koskevan alueen sijainti on liitekartassa.

Toiminta    

Destia Oy on laittanut 11.12.2019 Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan vi-reille ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Kysymyksessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupahakemus ratkaistaan yhdellä päätöksellä ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Samalla Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain YSL 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vettä toisen alueelle.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 500 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 14,9 hehtaaria, ottamis-alueen pinta-ala 7,4 hehtaaria ja kaivualueen pinta-ala 5,4 hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan sekä kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Vuodessa murskattava kiviaineksen määrä on keskimäärin 100 000 tonnia, enimmillään 200 000 tonnia. Murskeen tuotanto on jaksoittaista siten, että vuosittainen tuotanto jakaantuu 1-3 louhinta- ja murskausjaksoon.  

Toimintapäiviä on keskimäärin 30-50 eli noin 1-2 kuukautta. Niinä vuosina, jolloin louheen ja murskeen tuotantomäärät ovat lähellä lupahakemuksessa haettua maksimimäärää, toimintapäivien lukumäärä on noin 60-100 päivää. Myynti-kuljetuksia on arkipäivisin (ma-pe) ympäri vuoden. 

Kiviaineksen murskaus tehdään arkisin (ma-pe) klo 7–22 välisenä aikana ja po-raus klo 7–21 välisenä aikana. Rikotus ja louhintaräjäytykset tehdään arkisin klo 8–18 välisenä aikana. Kuljetuksia ja kuormaamista sekä työmaan sisäistä liikennettä on arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa 15 vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan vaikutuksia ja riskejä ympäristöön kuten esimerkiksi tärinä-, pöly-, melu- sekä pohja- ja pintavesivaikutuksia. 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen 

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 15.2.2021- 24.3.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi > Vireilläolokuulutus lupa- ja ilmoitusasiat) sekä Mäntsälän kunnan verkkosivuilla. 

Tämä kuulutus on julkaistu 15.2.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkko-sivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi > Vireilläolokuulutus lupa- ja ilmoitusasiat ja julkipano.fi-palvelussa 15.2.2021- 24.3.2021 välisen ajan.

Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TuuDno-2019-2561.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.3.2021 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus,
PL 60,
04301 TUUSULA

tai sähköpostitse: yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa puh. 040 314 4733. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 

 

Liitteet