Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

Kuulutusaika

25.1.2021 - 8.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristö- ja maa-aineslupahakemus: 

Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

Hakija    Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa

              Puhelin 020 444 11

Paikka   Keravan kaupunki, kiinteistö Takala 245-401-8-169. Suunnittelualue sijaitsee Jokivarren alueella linnuntietä noin neljä (4) kilometriä Keravan keskustaajamasta kaakkoon. Alueelle on kulkuyhteys tieosoitteen Lahdentie 55, Kerava kohdalta. Hakemusta koskevan alueen sijainnin osoittaa liitekartta.

Toiminta

Destia Oy on laittanut 29.11.2019 Keski-​Uudenmaan ympäristölautakuntaan vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Kysymyksessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupahakemus ratkaistaan yhdellä päätöksellä ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Samalla Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vesiä toisen alueelle.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 415 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 14,93 hehtaaria ja louhinta-alueen pinta-ala 8,9 hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan kallionlouhintaan, muualta tuodun rakentamisessa syntyneen louheen vastaanottoon alle 50 000 tonnia vuodessa sekä kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Vuodessa murskattava kiviaineksen määrä on keskimäärin 350 000 tonnia, enimmillään 500 000 tonnia. Vuosittainen murskausmäärä sisältää paikalta louhitun kalliokiviaineksen lisäksi muualta tuodun eli vastaanotetun louheen murskauksen. Murskeen tuotantoa on jaksottain siten, että vuosittainen tuotanto jakaantuu 1–3 louhinta- ja murskausjaksoon. Keskimääräisenä tuotantovuonna toimintapäiviä on noin 116–175 eli noin 6–9 kuukautta. Niinä vuosina, jolloin tuotantomäärä on lähellä tässä lupahakemuksessa haettua maksimimäärää, toimintapäivien lukumäärä on noin 170–250 päivää. Myyntikuljetuksia ja louheen vastaanottoa on arkipäivisin (ma-pe) ympäri vuoden. Louheen vastaanottoa on vain hakijan kanssa sovittuina aikoina.

Kiviaineksen murskaus tehdään arkisin (ma-pe) klo 7–22 välisenä aikana ja poraus klo 7–21 välisenä aikana. Rikotus ja louhintaräjäytykset tehdään arkisin klo 8–18 välisenä aikana. Kuljetuksia ja kuormaamista sekä työmaan sisäistä liikennettä on arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan vaikutuksia ja riskejä ympäristöön kuten esimerkiksi tärinä-, pöly-, melu- ja pintavesivaikutuksia sekä mahdollisia vaikutuksia talousvesikaivojen veden laatuun.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 21.12.2020 - 8.3.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Keravan ja Vantaan kaupunkien verkkosivuilla. Sipoon kunnan verkkosivuilla kuulutus pidetään nähtävillä 26.1.2021 - 8.3.2021 välisen ajan.

Tämä kuulutus on julkaistu ensimmäisen kerran 21.12.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen Keravan ja Vantaan osalta seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu uudelleen jatketulla kuulutusajalla viranomaisen verkkosivuilla 25.1.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen Sipoon osalta seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja julkipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TuuDno-2019-2474.

Aiemmin annettua muistutusten ja mielipiteiden jättämisaikaa, joka oli 9.2.2021 saakka, on jatkettu. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 8.3.2021 mennessä 

osoitteeseen: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 TUUSULA

tai sähköpostitse: yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

DETTA ÄR EN ÖVERSÄTTNING FRÅN DEN URSPRUNGLIGA FINSKA VERSIONEN

Följande miljö- och marktäktstillståndsansökan är anhängig hos Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Destia Oy, ansökan om miljö- och marktäktstillstånd och ansökan om tillstånd att få inleda verksamheten, tagande, brytande och krossande av stenmaterial, samt tillstånd att leda in avloppsvatten på annans område, Jokivarsi, Kervo

Sökande        Destia Oy, Nejlikvägen 17, PB 206, 01301 Vanda

                      Telefon 020 444 11

Verksamhetens placering                         

Kervo stad, fastighet Takala 245-401-8-169. Täktområdet är beläget i stadsdelen Jokivarsi, fågelvägen ca fyra (4) kilometer sydost om Kervo centraltätort. Vägförbindelse från adressen Lahtisvägen 55, Kervo. Området som ansökan gäller är utmärkt på kartbilagan.

Verksamhet 

Destia Oy har den 29.11.2019 anhängiggjort in en miljötillståndsansökan enligt miljöskyddslagen (527/2014) och marktäktstillståndsansökan enligt (marktäktslagen 555/1981) hos Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Det gäller en gemensam behandling av ansökan om marktäktstillstånd och miljötillstånd. Tillståndsansökan avgörs genom samma beslut enligt den i marktäktslagen och miljöskyddslagen avsedda gemensamma behandling av ansökan om marktäktstillstånd och ansökan om miljötillstånd. Tillståndsansökan innehåller även ansökan enligt 199 § i miljöskyddslagen och 21 § i marktäktslagen för inledande av verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Därtill ansöker Destia Oy om tillstånd att få leda in avloppsvatten på annans område enligt miljöskyddslagens 68 §.

Destia Oy ansöker om marktäktstillstånd för tagande av totalt 415 000 tfm3 stenmaterial. Täktområdets totala areal är 14,93 hektar och området där sten bryts är 8,9 hektar stort. Man ansöker om miljötillstånd för att bryta berg, årligen motta under 50 000 ton sten som uppstår vid byggverksamhet på annat håll samt krossa sten med en flyttbar stenkross. Årligen krossas i medeltal 350 000 ton sten, högst 500 000 ton. Den uppgivna mängden sten som årligen krossas innefattar den sten som bryts på området samt det stenmaterial som mottas från andra områden. Framställningen av stenkross sker i perioder så att den årliga produktionen fördelas på 1-3 brytnings- och krossningsperioder under året. Antalet verksamhetsdagar under ett genomsnittligt verksamhetsår är cirka 116-175, vilket motsvarar cirka 6-9 månader. Om produktionen ligger nära den ansökta maximala mängden, är antalet verksamhetsdagar cirka 170-250. Försäljningstransporter och mottagande av sprängsten sker på vardagar (må.-fre.) under hela året. Mottagning av sker enbart vid tidpunkter överenskomna med sökande.

Krossning utförs vardagar (må.-fre.) mellan kl. 7-22 och borrning mellan kl. 7-21. Skutknackning och sprängning sker på vardagar mellan kl. 8-18. Lastning och transporter samt intern trafik utförs vardagar mellan kl. 6-22. Man ansöker om ett tillstånd som är i kraft tio (år) efter att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

Av den verksamhet som angivits i ansökan, så som sprängning, borrning, krossning och trafiken orsakas bl.a. skakningar, damm- och bullerutsläpp. I ansökan har man bedömt verksamhetens konsekvenser och risker för miljön, som t.ex. skaknings-, damm-, buller- och ytvattenkonsekvenser samt tänkbara konsekvenser för vattenkvaliteten i hushållsvattenbrunnar.

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna

Kungörelsen finns framlagd till påseende under perioden 21.12.2020-8.3.2021 på Keski-Uudenmaan ympäristökeskus webbsidor samt på Kervo stads och Vanda stads webbsidor. Kungörelsen finns framlagd till påseende på Sibbo kommuns webbsidor 26.1.2021-8.3.2021.

Denna kungörelse har publicerats för första gången den 21.12.2020 på myndighetens webbsida och delgivningen anses för Kervo och Vandas del ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. Denna kungörelse har publicerats på nytt, med fortsatt kungörelsetid på myndighetens webbsidor 25.1.2021. Delgivningens anses för Sibbos del ha skett på den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

Ansökningshandlingarna finns framlagda till påseende på Keski-Uudenmaan ympäristökeskus webbsidor (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) och julkipano.fi-tjänsten under kungörelsetiden.

Framförande av anmärkningar och åsikter

De vilkas rätt eller fördel kan beröras av ansökningarna (parter) ges möjlighet att framföra anmärkningar om tillståndsansökningarna. Andra än parter har en möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet. Vid anmärkningar och åsikter bör ärendets diarienummer TuuDno-2019-2474 anges.

Den tidigare angivna tidpunkten för inlämnande av anmärkningar och åsikter, som var den 9.2.2021, har förlängts. Skriftliga anmärkningar och åsikter bör lämnas senast den 8.3.2021 till adressen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PB 60, 04301 TUSBY

eller per e-post: yaktoimisto@tuusula.fi

eller elektroniskt på adressen www.julkipano.fi

Ärendet kan avgöras även om anmärkningar inte lämnats in inom utsatt tid.

Tilläggsinformation fås av miljöinspektör Ville Hämäläinen, tfn. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Liitteet