Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

Kuulutusaika

18.12.2020 - 9.2.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristö- ja maa-aineslupahakemus:

Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

Hakija  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa

            Puhelin 020 444 11

Paikka  Keravan kaupunki, kiinteistö Takala 245-401-8-169. Suunnittelualue sijaitsee Jokivarren alueella linnuntietä noin neljä (4) kilometriä Keravan keskustaajamasta kaakkoon. Alueelle on kulkuyhteys tieosoitteen Lahdentie 55, Kerava kohdalta. Hakemusta koskevan alueen sijainnin osoittaa liitekartta.

Toiminta                           

Destia Oy on laittanut 29.11.2019 Keski-​Uudenmaan ympäristölautakuntaan vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Kysymyksessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupahakemus ratkaistaan yhdellä päätöksellä ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Samalla Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vesiä toisen alueelle.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 415 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 14,93 hehtaaria ja louhinta-alueen pinta-ala 8,9 hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan kallionlouhintaan, muualta tuodun rakentamisessa syntyneen louheen vastaanottoon alle 50 000 tonnia vuodessa sekä kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Vuodessa murskattava kiviaineksen määrä on keskimäärin 350 000 tonnia, enimmillään 500 000 tonnia. Vuosittainen murskausmäärä sisältää paikalta louhitun kalliokiviaineksen lisäksi muualta tuodun eli vastaanotetun louheen murskauksen. Murskeen tuotantoa on jaksottain siten, että vuosittainen tuotanto jakaantuu 1–3 louhinta- ja murskausjaksoon. Keskimääräisenä tuotantovuonna toimintapäiviä on noin 116–175 eli noin 6–9 kuukautta. Niinä vuosina, jolloin tuotantomäärä on lähellä tässä lupahakemuksessa haettua maksimimäärää, toimintapäivien lukumäärä on noin 170–250 päivää. Myyntikuljetuksia ja louheen vastaanottoa on arkipäivisin (ma-pe) ympäri vuoden. Louheen vastaanottoa on vain hakijan kanssa sovittuina aikoina.

Kiviaineksen murskaus tehdään arkisin (ma-pe) klo 7–22 välisenä aikana ja poraus klo 7–21 välisenä aikana. Rikotus ja louhintaräjäytykset tehdään arkisin klo 8–18 välisenä aikana. Kuljetuksia ja kuormaamista sekä työmaan sisäistä liikennettä on arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan vaikutuksia ja riskejä ympäristöön kuten esimerkiksi tärinä-, pöly-, melu- ja pintavesivaikutuksia sekä mahdollisia vaikutuksia talousvesikaivojen veden laatuun.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 21.12.2020 - 9.2.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Keravan kaupungin ja Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Tämä kuulutus on julkaistu 21.12.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja julkipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TuuDno-2019-2474.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 9.2.2021 mennessä 

osoitteeseen: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 TUUSULA

tai sähköpostitse: yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta