Betset Group Oy, ympäristöluvan päätöskuulutus, Nurmijärvi

Kuulutusaika

24.8.2020 - 30.9.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 18.8.2020 § 83 tekemällään päätöksellä hylännyt Betset Group Oy:n hakemuksen ympäristöluvanvaraisen toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi. Hakemus koski tankkauspaikan rakentamista kiinteistölle 543-402-11-278 osoitteeseen Ilvestie 2, 01900 Nurmijärvi.

Kuulutus on julkaistu 24.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 31.8.2020.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 30.9.2020.  Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 24.8.2020-30.9.2020 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä www.julkipano.fi -sivustolla. Lisäksi kuulutus on nähtävillä 24.8.-30.9.2020 välisen ajan Nurmijärven kunnan verkkosivuilla.

Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläolo aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, p. 040 314 4731 

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA