Antti Illi ja Seija Soitinaho-Illi, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus, ylijäämämaiden vastaanotto ja läjittäminen sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Levanto,

Kuulutusaika

4.2.2021 - 17.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristö- ja maa-aineslupahakemus:

Antti Illi ja Seija Soitinaho-Illi, ympäristölupa- ja maa-aineslupa, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus, ylijäämämaiden vastaanotto ja läjittäminen sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Levanto, Mäntsälä

Hakija: 
  Antti Illi ja Seija Soitinaho-Illi, Niemenkyläntie 159, 04920 Saarentaus
               puh. 0400 233 182

Paikka:  Mäntsälän kunta, Levannon kylä, kiinteistö Mäntymäki 505-405-1-235. Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisen pikatien varressa 18 kilometriä Mäntsälän keskustasta koilliseen. Alueelle on kulkuyhteys  osoitteen Pohjoinen pikatie 1344 kohdalta. Hakemusalueen sijainti on osoitettu liitekartassa.

Toiminta                              
Antti Illi ja Seija Soitinaho-Illi ovat laittaneet 31.1.2019 Keski-​Uudenmaan ympäristölautakuntaan vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Kysymyksessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupahakemus ratkaistaan yhdellä päätöksellä ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemus käsittää myös puhtaiden maa-aineksien vastaanoton ja läjittämisen meluvalliin ja alueen maisemointiin. Samalla Antti Illi ja Seija Soitinaho-Illi hakevat ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaista oikeutta johtaa vesiä toisen alueelle.

Hakijoiden on tarkoitus käyttää louhinta-aluetta yritystoimintansa varastokenttänä, joka edellyttää alueen tasausta suunnitelmien mukaisesti. Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 196 900 m3ktr kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3,9 hehtaaria ja louhinta-alueen pinta-ala 1,8 hehtaaria.

Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan, muualta tuodun maa-aineksen n.10 000 m3 rtr vastaanottoon ja läjittämiseen sekä kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Vuodessa murskattava kiviaineksen määrä on keskimäärin 50 000 tonnia, enimmillään 60 000 tonnia. Murskeen keskimääräisenä tuotantovuonna toimintatunteja on noin 270 tuntia (h). Räjäytyksiä tehdään 4 kertaa vuodessa. Raskasta liikennettä on 6-30 käyntiä vuorokaudessa. Toiminta-alueelle otetaan vastaan ja läjitetään puhtaita moreenimaita käytettäväksi luiskien muotoiluun ja toiminnan aikaiseen meluvalliin. Lisäksi toiminta-alueelta kertyneet vedet johdetaan tai pumpataan alueen eteläosaan rakennettavaan laskeutusaltaaseen ja edelleen avo-ojastoon Pohjoisen pikatien 1344 kohdalta.

Kiviaineksen murskaus tehdään arkisin (ma-pe) klo 7–22 välisenä aikana ja poraus klo 7–21 välisenä aikana. Rikotus ja louhintaräjäytykset tehdään arkisin klo 8–18 välisenä aikana. Kuljetuksia ja kuormaamista on pääasiallisesti arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana, mutta kuljetuksia voi olla myös viikonloppuisin. Lupaa haetaan 15 vuodeksi.

Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan vaikutuksia ja riskejä ympäristöön kuten esimerkiksi tärinä-, pöly-, melu- ja pintavesivaikutuksia.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 4.2.2021 - 17.3.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Mäntsälän kunnan verkkosivuilla. Tämä kuulutus on julkaistu 4.2.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja julkipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TuuDno-2019-209.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 17.3.2021 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi  

tai osoitteeseen: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60,  04301 TUUSULA.

tai sähköpostitse: yaktoimisto@tuusula.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa puh. 040 314 4733.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Liitteet