Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma (nro 2010) OAS

Kuulutusaika

30.5.2024 - 5.8.2024

Kuulutus

Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma (nro 2010) osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma nähtävillä ja karttakysely avoinna 30.5.-5.8.2024 

Rykmentinpuiston keskiosan yleispiirteinen suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelualue sijaitsee 
Puustellinmetsän ja Puistokylän, Kulloontien (mt 148), Tuusulan itäväylän ja Sulan työpaikka-alueiden 
rajaamalla alueella. Työssä keskeistä on selvittää virkistysalueiden ja rakentamiseen osoitettujen aluei-
den välistä suhdetta. Tavoitteena on tutkia mm. seuraavia teemoja: 


• keskeisten metsäalueiden laajuus 
• viher- ja virkistysverkko sekä luontoarvot 
• asuin- ja työpaikkarakentaminen 
• katuverkon ja kunnallistekniikan yhteystarpeet 

Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavataso, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia, eikä sen hyväksymisestä voi 
valittaa. Yleissuunnitelma on nimensä mukaisesti luonteeltaan yleispiirteinen ja selvityksenomainen.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisessa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA 
(OAS) esitetään miksi suunnitelma laaditaan, miten suunnitelma etenee ja missä vaiheessa siihen voi 
vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin 
edetessä. OAS löytyy kunnan verkkosivuilta.  

Kuntakehityslautakunta on 8.5.2024 § 49 päättänyt asettaa Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitel-
man osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vuorokauden ajaksi mielipiteiden ja lausuntojen 
esittämistä varten. OAS on nähtävillä 30.5.–5.8.2024 välisenä aikana kunnan verkkosivuilla osoitteessa: 
www.tuusula.fi/kaavatvireilla sekä TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa kunnan pääkirjaston raken-
nuksessa osoitteessa Autoasemankatu 2.
 

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit jättää 5.8.2024 mennessä joko: 

• Tuusulan kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta 
 www.tuusula.fi/kaavatvireilla 
 Valitse sivun alhaalta Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma 
 Hankekortin alareunassa on linkki ”Anna palautetta tästä”. 


TAI 
• kirjeitse osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen. 
 Kuoreen ja mielipiteeseen merkintä ”Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma” 


Alueen suunnittelusta järjestetään asukastilaisuus torstaina 6.6.2024 klo 17.30-19.30. Rykmentinpuis-
ton ruokalassa osoitteessa Rykmentintie 48.
Yleisötilaisuudessa esitellään Rykmentinpuiston yleis-
suunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi seuraavia ajankohtaisia suunnitelmia: Vihersi-
niverkostosuunnitelman (VISSI) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, Tuusulanjokilaakson virkistyskäy-
tön yleissuunnitelman pohjoisosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä Puistokylän asemakaava-
ehdotusta.   

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.