§ 27 YIT Suomi Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Kerava

Lataa 

TUUDno-2019-1170

Päätöspäivämäärä

23.5.2019

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa YIT Suomi Oy:lle Keravan kaupungissa osoitteessa Jurvalantie 7 tapahtuvaa rakennuksen purkutyötä sekä paalutusta koskevat seuraavat määräykset:

  1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa purkutyötä ja paalutustyötä saa tehdä 3.6.2019 – 30.9.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 8.00-15.30. Arkipyhinä meluavaa työtä ei saa harjoittaa.
  2. Melun leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä väliaikaisin melusuojauksin, mikäli se on työteknisesti mahdollista.
  3. Työstä on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille toimijoille ennen työn aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
  4. Pölyn leviämistä on estettävä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kastelemalla raskaan liikenteen ajoväyliä.
  5. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapöytäkirjaa, josta selviää purku- ja paalutustyömaan toiminta-ajat (aloitus- ja lopetuspäivät, toimintavuorokaudet sekä päivittäiset toteutuneet työajat). Työmaapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
  6. Mikäli kohteeseen sijoitetaan koneiden tankkaus- tai täyttöpaikkoja, on tankkaus- ja täyttöpaikka sijoitettava ja rakennettava siten, etteivät polttoaineet pääse vahinkotilanteissa maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Tankkauspaikalla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
  7. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
  8. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun ja tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aika toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen mukaiseksi. (Määräys 1.)

Melun ja pölyn leviämistä tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin, jotta ympäröivälle asutukselle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän haittaa. (Määräykset 2. ja 4.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 3.)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 5.)

Polttoaineiden täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee olla nestettä läpäisemättömiä, koska täytön yhteydessä polttoainetta pääsee helposti maahan. Nestettä läpäisemättömällä pinnoitteella estetään maaperän pilaantuminen. (Määräys 6.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 7.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 8.)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa. Ilmoitus on jätetty myöhässä, jolloin viranomainen on joutunut tekemään erityisjärjestelyjä päätöksen valmistelemiseksi. Tämän vuoksi maksua ei voida alentaa taksan 12 §:n mukaisesti.

Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan valtuusto 10.12.2018 § 150)

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi silloin, kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 27.5.2019.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

  • YIT Suomi Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki
  • Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Tuusulan kunnan ilmoitustaululla 24.5.2019 – 26.6.2019.

 

Allekirjoitus

Tuuli Laukkanen, ma. ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus