§ 16 YIT Suomi Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Kerava

Lataa 

TUUDno-2019-283

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Tämä päätös korvaa asiassa aiemmin annetun päätöksen (viranhaltijapäätös 01.03.2019, TUUDno-2019-283).

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa YIT Suomi Oy:lle Keravan ratapihalla (Kurkelankadun viereiset meluesteet K1 ja K2) ja Kerava-Järvenpään –rataosuudella (Postlarinkujan viereinen melueste K3) tehtävää paalutus- ja meluesteiden rakentamistyötä koskevat seuraavat määräykset:

1. Paalutusta saa tehdä ilmoituksen mukaisesti 30.4.2019 – 15.6.2019 radan länsipuolella (Kurkelankatu) meluesteiden K1 ja K2 osalta maanantaista sunnuntaihin klo 00.00-05.00 ja klo 07.00-21.00.

Paalutusta saa tehdä ilmoituksen mukaisesti 30.4.2019 – 15.6.2019 radan itäpuolella (Postlarinkujan vieressä) meluesteen K3 rakentamisen osalta maanantaista sunnuntaihin klo 07.00-21.00 välisenä aikana.

Meluesteiden K1, K2 ja K3 muita rakentamistöitä voidaan tehdä 30.4.2019 – 31-12-2019 maanantaista sunnuntaihin klo 00.00-05.00 ja klo 07.00-21.00. Meluisimmat työvaihteet tulee mahdollisuuksien mukaan suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00-22.00 välisenä aikana.

2. Työstä on tiedotettava kirjallisesti hyvissä ajoin lähialueen asuin- ja liikekiinteistölle ennen työn aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. Tiedote tulee meluesteen K3 rakentamisen osalta jakaa koko Imppalanmäen asuinalueelle.

3. Luvan saajan tulee ylläpitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää meluavan työn toiminta-ajat (aloittamis- ja lopettamisajankohta sekä vuorokautiset toiminta-ajat). Työmaapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

4. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi.

5. Mikäli kohteeseen sijoitetaan koneiden tankkaus- tai täyttöpaikkoja, niiden on oltava päällystetty tiiviillä kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- tai täyttöpaikka on sijoitettava ja rakennettava siten, etteivät polttoaineet pääse vahinkotilanteessakaan maaperään tai pinta- tai pohjavesiin. Tankkauspaikalla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.

6. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Päätöksessä määrätyt toiminta-ajat on annettu meluilmoituksen mukaisesti. Meluesteet rakennetaan suojaamaan asutusta ja ympäristöä junaradan melulta. Työkohteet sijaitsevat junaradan välittömässä läheisyydessä ja töiden suorittaminen määräytyy junaliikenteen ehdoilla. Tämän johdosta paaluttamista joudutaan tekemään myös yöaikaan. Työt sisältävät paaluttamista ja kaivinkoneilla tehtävää työtä. (Määräys 1)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille ja kiinteistöjen haltijoille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja, jotta melulle ja tärinälle altistuvat kohteet voivat valmistautua rakentamisesta aiheutuviin melu- ja tärinähaittoihin. (Määräys 2)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 3)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräykset maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämisestä, sekä määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen määräysten täyttämiseksi. (Määräys 4)

Polttonesteiden täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee olla nestettä läpäisemättömiä, koska täytön yhteydessä polttoainetta pääsee helposti maahan. Nestettä läpäisemättömällä pinnoitteella estetään maaperän pilaantuminen. (Määräys 5)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 6)

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä tiedotettaan siten kuin ympäristönsuojelulain 84 ja 85 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta.

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa. Ilmoitus on jätetty myöhässä, jolloin viranomainen on joutunut tekemään erityisjärjestelyjä päätöksen valmistelemiseksi. Tämän vuoksi maksua ei voida alentaa taksan 12 §:n mukaisesti.

Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

• Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
• Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
• Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5);
• Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4); ja
• Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan valtuusto 10.12.2018 § 150).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi silloin, kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 30.4.2019.    
Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:
• YIT Suomi Oy
• Uudenmaan ELY-keskus
• muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla 29.4.2019 – 31.5.2019 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Tuuli Laukkanen, ma. ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus