§ 41 Uudenmaan Rakennus&Putkitus Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus

Lataa 

TUUDno-2018-1249

Päätöspäivämäärä

20.9.2018

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Uudenmaan Rakennus&Putkitus Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteessa Ahotie 10 tapahtuvaa louhintaa ja murskausta koskevat seuraavat määräykset:

 1. Louhinta- ja murskaustyötä voidaan tehdä ilmoituksen mukaisesti 24.9.2018 – 26.10.2018 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-18. Arkipyhinä ei meluavaa työtä saa harjoittaa.
 2. Melun leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä tekemällä väliaikaisia melusuojauksia (louhekasat, pintamaat, murskekasat) mikäli se on työteknisesti mahdollista. Murskaamo tulee sijoittaa siten, että melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä.
 3. Työstä on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille toimijoille ennen työn aloittamista. Tiedottaminen voidaan suorittaa jakamalla tiedote lähimpiin kiinteistöihin sekä työmaan lähelle pystytettävin kyltein. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
 4. Pölyn leviämistä on estettävä käyttämällä muuta pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Työmaalla on raskaan liikenteen ajoväylät pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esim. kastelemalla. Myös työmaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.
 5. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää louhinnan ja murskauksen toiminta-ajat (aloitus- ja lopetuspäivät, toimintavuorokaudet sekä päivittäiset toteutuneet työajat). Työmaapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
 6. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
 7. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksen hakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Järvenpään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aika toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen mukaiseksi. (Määräys 1.)

Melun leviämistä tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin, jotta ympäröivälle asutukselle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän haittaa. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti sisältää päätös myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 3.)

Päätöksessä on asetettu velvoitteita pölyn torjunnasta naapuruston läheisyyden vuoksi. Louhinta ja murskaus ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapurustolle. (Määräys 4.)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 5.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 6.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 7.)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.1.2018 § 6 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 18.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa. Ilmoitus on jätetty myöhässä, jolloin viranomainen on joutunut tekemään erityisjärjestelyjä päätöksen valmistelemiseksi. Tämän vuoksi maksua ei voida alentaa taksan 12 §:n mukaisesti. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 6);
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4; ja
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 223).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internet sivuilla osoitteissa www.tuusula.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 24.9.2018.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

 • Uudenmaan Rakennus&Putkitus Oy, Hyrylänkatu 8, 04300 Tuusula
 • Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Tuusulan kunnan ilmoitustaululla 21.9.-24.10.2018 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Mira Vuorijärvi, Ympäristötarjastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus