§ 7 Tuusulan Festivaaliyhdistys ry, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula

Lataa 

TUUDno-2020-88

Päätöspäivämäärä

31.1.2020

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Tuusulan Festivaaliyhdistys ry:lle Tuusulan kunnassa osoitteessa Hyrylänkatu 14, kiinteistöllä 858-402-13-10 järjestettävää tapahtumaa koskevat seuraavat määräykset:

 1. Tapahtuma voidaan järjestää 31.5.2020, 6.6.2021 ja vuosina 2022, 2023 ja 2024 koulujen päättäjäisviikonloppuna klo 9:00-19:00. Lisäksi edellisenä päivänä voidaan suorittaa järjestelmän testausta klo 18-22 välisenä aikana. Vuosien 2022-2024 tarkemmat tapahtumapäivät tulee ilmoittaa kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle viimeistään 30 päivää ennen tapahtuman järjestämistä.
 2. Tapahtumassa käytettävät äänentoistolaitteet tulee säätää ja suunnata siten, että melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa jää mahdollisimman pieneksi. Äänentoistolaitteet on säädettävä siten, että niiden lähtömelutaso pysyy ilmoituksen mukaisella tasolla alle 100 dB miksauspisteellä.
 3. Tapahtumasta on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille toimijoille ennen tapahtuman järjestämistä. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
 4. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
 5. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksen hakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Tuusulan kunnassa ei ole ympäristönsuojelumääräyksiä.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti, kesto ja työn luonne. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aika järjestäjän tekemän ilmoituksen mukaiseksi. (Määräys 1.)

Äänen suuntauksella ja melutason pitämisellä riittävän alhaalla ei lähinaapurustolle katsota aiheutuvan merkittävää meluhaittaa melko lyhytkestoisesta tapahtumasta. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti sisältää päätös myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille ja muille toimijoille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 3.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 4.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 5.)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 212,00 euroa. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5);
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.10.2019 § 99; ja
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internet sivuilla osoitteissa www.tuusula.fi sekä www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen tavallisena tiedoksiantona:

 • Tuusulan Festivaaliyhdistys ry
 • Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 4.2.-12.3.2020 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Mira Vuorijärvi, Ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus