§ 13 Rakennustoimisto Nousiainen Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Kerava

Lataa 

TUUDno-2019-682

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla antaa Rakennustoimisto Nousiainen Oy:lle Keravan kaupungissa osoitteessa Alikeravantie 59 tapahtuvaa paalutusta koskevat seuraavat määräykset:

  1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa paalutustyötä saa tehdä ilmoituksen mukaisesti 15.4.2019-10.5.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00. Arkipyhinä meluavaa työtä ei saa harjoittaa.
  2. Melun leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä esimerkiksi väliaikaisin melusuojauksin mikäli se on työteknisesti mahdollista.
  3. Työstä on tiedotettavalähialueen asukkaille ja muille toimijoille ennen työn aloittamista talokohtaisin tiedottein. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnastavastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
  4. Pölyämistä ja pölyhaittojen aiheutumista tulee estää tarpeen mukaan esimerkiksi kastelemalla.
  5. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää paalutustyön toiminta-ajat (aloitus- ja lopetuspäivät, toimintavuorokaudet sekä päivittäiset toteutuneet työajat). Työmaapöytäkirja tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.
  6. Tässä päätöksessä annettujen määräysten lisäksi tulee toiminnassa noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
  7. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

 

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti, kesto ja työn luonne. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aika toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen mukaiseksi. (Määräys 1.)

Melun ja pölyn leviämistä tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin, jotta ympäröivälle asutukselle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän haittaa. (Määräykset 2. ja 4.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 3.)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 5.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvoitteesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 6.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettu määräystä tai päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 7.)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa. Ilmoitus on jätetty myöhässä, minkä vuoksi maksua ei voida alentaa taksan 12 §:n mukaisesti.

Maksu on taksan 14.1. §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

-    Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §
-    Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §
-    Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5)
-    Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)
-    Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150)

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internetsivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tuleen tiedoksi kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 10.4.2019.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

-    Rakennustoimisto Nousiainen Oy, Sementtitehtaankatu 2, 04260 Kerava
-    Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Tuusulan ja Keravan kuntien ilmoitustauluilla 9.4.2019 – 10.5.2019 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Tuuli Laukkanen, ma. ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus