§ 44 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, öljysäiliön maahan jättäminen, Kerava

Lataa 

TUUDno-2018-1116

Päätöspäivämäärä

8.10.2018

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso perustelut.

Päätös

Öljysäiliö voidaan jättää maahan, kun öljysäiliö on tyhjennetty ja puhdistettu. Öljysäiliö tulee täyttää soveltuvalla aineella esim. hiekalla. Säiliön täyttö- ja ilmaputket on poistettava ja niiden kunto on tarkistettava. Todistus tarkastuksesta ja puhdistuksesta on säilytettävä kiinteistöllä.

Säiliön tarkka sijainti on merkittävä karttaotteeseen. Kiinteistön haltijan tai omistajan vaihtuessa säiliöstä on annettava tieto uudelle haltijalle/omistajalle.

Päätöksen perustelut

Keravan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 8.12.2014 § 100. Määräykset tulivat voimaan 16.1.2015. Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 24 §:n mukaan käytöstä poistetut öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on puhdistettava tarkastusliikkeen toimesta. Sekä säiliöt että puhdistuksessa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt on aina kaivettava ylös.    

Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Toukolantie 12 A kiinteistön öljysäiliö sijaitsee perustusten sekä 1 m etäisyydellä naapuritontille vievästä pihatiestä, joka voi kaivutyön johdosta sortua. Hakemuksen mukaan säiliön maasta kaivaminen aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia.

Ympäristötarkastaja katsoo, että säiliön jättämiselle maahan on ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukainen erityinen syy, eikä poikkeamisesta aiheudu ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.      

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.1.2018 § 6 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 21.3. mukaan ja on suuruudeltaan 212,00 €. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

  • Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Keravan kaupunginvaltuusto 8.12.2014 § 100, määräysten voimaantulo 16.1.2015): 24 § ja 25 §
  • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 6);
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4); ja
  • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 223).

Nähtävilläolo

Päätös on nähtävillä päätöksentekopäivästä alkaen muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusajan kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 128 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.tuusula.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  

 

Allekirjoitus

Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus