§ 22 Nurmijärven Urheiluautoilijat ry, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi

Lataa 

TUUDno-2019-894

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Nurmijärven Urheiluautoilijat ry:lle Nurmijärven kunnassa rallisprint-kilpailua Ilvesvuoren teollisuusalueella koskevat seuraavat määräykset:

1. Tilapäistä melua aiheuttava tapahtuma voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti 19.5.2019 klo 8.00-19.00 välisenä aikana hakemuksen liitteenä olevan kartan mukaisella alueella.

2. Kilpailussa saa käyttää vain Rallicross-autojen teknisten määräysten mukaisia ajoneuvoja, joiden maksimimelutaso on 110 dBA.

3. Tapahtumasta tulee tiedottaa lähialueen asukkaille riittävän ajoissa ennen tapahtumaa. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman alkamis- ja päättymisaika sekä vastuuhenkilön yhteystiedot. Vastuuhenkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteessa ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko kilpailun ajan.

4. Kilpailualueelle tulee varata riittävästi poltto- ja voiteluaineiden imeytykseen soveltuvaa materiaalia, esim. purua. Käytetty imeytysaine tulee kerätä talteen ja toimittaa vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

5. Kilpailun järjestämisessä tulee noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Mikäli kilpailun yhteydessä tapahtuu vahinkotilanteita, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee maahan, tulee ne poistaa välittömästi. Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava aluepelastuslaitokselle. Vahingosta tulee laatia kilpailun jälkeen yhteenveto, joka on toimitettava valvontaviranomaiselle viikon kuluessa kilpailutapahtuman järjestämisestä. Yhteenvedosta on käytävä ilmi vahingon laatu, tapahtumapaikka ja suoritetut toimenpiteet.

6. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että tapahtuman varikkoalueella on varattu riittävä määrä jäteastioita kilpailijoiden ja yleisön käyttöön. Alue tulee siivota tapahtuman jälkeen niin, ettei ympäristölle aiheudu haittaa roskaantumisesta ja muusta siihen verrattavasta haitasta.

7. Ympäristösuojelulain 200 §:n 2 mom. nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:ssä säädetään melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Mainitun säännöksen 118.1 § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan annettava ympäristönsuojelulain 118 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille, sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aika ja paikka toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen mukaiseksi. (Määräys 1)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. (Määräykset 2-6)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 7)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa.  Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
  • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
  • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5);
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4; ja
  • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internetsivuilla osoitteissa www.tuusula.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi silloin, kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 9.5.2019.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

Nurmijärven Urheiluautoilijat ry, Salkolantie 1 A, 01900 Nurmijärvi
Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Tuusulan ja Nurmijärven kuntien ilmoitustauluilla 8.5.-10.6.2019 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Liisa Leino, ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus