§ 45 Lehto Tilat Oy/ Melua ja tärinää aiheuttava työ, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Kerava

Lataa 

TUUDno-2018-1158

Päätöspäivämäärä

8.10.2018

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso perustelut alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Lehto Tilat Oy:lle osoitteessa Ratapellonkuja 4, 04250 Kerava, tehtävää paalutustyötä koskevat seuraavat määräykset:

1. Paalutusta voidaan tehdä ilmoituksesta poiketen 10.10.–9.11.2018 välisenä aikana arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 20.00 ja lauantaisin klo 9.00 – 16.00. Pyhäpäivinä ei saa meluavaa työtä harjoittaa.   

2. Työstä on tiedotettava hyvissä ajoin lähialueen kiinteistöille ennen työn aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.

3. Luvan saajan tulee ylläpitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää meluavien työvaiheiden toiminta-ajat (aloittamis- ja lopettamisajankohdat sekä vuorokautiset toiminta-ajat). Työmaapäiväkirja on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

4. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi.

5. Mikäli kohteeseen sijoitetaan koneiden tankkaus- tai täyttöpaikkoja, niiden on oltava päällystetty tiiviillä kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- ja täyttöpaikka on sijoitettava ja rakennettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteissa maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Tankkauspaikalla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.

6. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.

7. Ympäristönsuojelulain 200 §:n 2 momentin nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.  

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Aikaisempi paalutustyötä koskeva ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös on voimassa 9.10.2018 asti.   

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Päätöksessä määrätyt toiminta-ajat on annettu meluilmoituksesta poiketen siten, että lauantain toiminta-aikaa on lyhennetty ja pyhäpäivinä/sunnuntaisin ei saa meluavaa työtä harjoittaa. Jotta toiminnasta aiheutuisi mahdollisimman vähän meluhaittaa ympäristölle, melua aiheuttavat työt tulee tehdä arkisin klo 7.00-20.00 ja lauantaisin klo 9.00-16.00 (paalutus). Lauantaisin työskentely on sallittu, koska rakennuspaikka sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-1) ja rakennuspaikan pohjoispuolella kulkee vilkasliikenteinen Keravantie ja länsipuolella sijaitsee rautatie ja Saviontie. Keravantien ja Saviontien toisella puolella sijaitsevat lähimmät asuinrakennukset. (Määräys 1)  

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja, jotta melulle ja tärinälle altistuvat kohteet voivat valmistautua paalutuksesta aiheutuviin melu- ja tärinähaittoihin. (Määräys 2)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 3)

Työt eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapurustolle. Päätöksessä on lisäksi annettu määräykset maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantumisen estämisestä, sekä määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen määräysten täyttämiseksi. (Määräykset 4 ja 6)

Polttonesteiden täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee nestettä läpäisemättömiä, koska täytön yhteydessä polttoainetta pääsee helposti maahan. Nestettä läpäisemättömällä pinnoitteella estetään maaperän pilaantuminen. (Määräys 5)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 7)

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä tiedotettaan siten kuin ympäristönsuojelulain 84 ja 85 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta.

Tällä päätöksellä ei ratkaista toimenpiteestä lähirakennuksille mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden korjauskysymyksiä.

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.1.2018 § 6 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 18.1. (vähäinen toiminta) mukaan ja on suuruudeltaan 212,00 €. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
  • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
  • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 6);
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4); ja
  • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 223).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi silloin, kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 9.10.2018.   

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

  • Lehto Tilat Oy, Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa
  • Anssi Huitula, sähköpostilla anssi.huitula@lehto.fi
  • Uudenmaan ELY-keskus
  • muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla 9.10.- 8.11.2018 välisenä aikana.  

Allekirjoitus

Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus