§ 20 Kreate Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi

TUUDno-2019-755

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Kreate Oy:lle Nurmijärven kunnassa Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien Kirkkotien eritasoliittymän alueen rakentamista koskevat seuraavat määräykset:

 

 1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä saa tehdä ilmoituksen mukaisesti 9.5.2019–31.12.2021 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00, pois lukien arkipyhät.  Poikkeustilanteissa töitä saa tehdä lauantaisin klo 7.00-18.00. Alle 100 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, kuten louhinta-, kuormaus- ja rikotus, saa tehdä vain arkisin klo 7.00-19.00.
 2. Melun leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä tekemällä väliaikaisia melusuojauksia (louhekasat ja pintamaat) mikäli se on työteknisesti mahdollista.
 3. Työstä on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille toimijoille ennen työn aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
 4. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää meluavan työn toiminta-ajat (aloitus- ja lopetuspäivät, toimintavuorokaudet sekä päivittäiset toteutuneet työajat). Työmaapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
 5. Pölyn leviämistä on estettävä käyttämällä muuta pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Työmaalla on raskaan liikenteen ajoväylät pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esim. kastelemalla. Myös työmaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.
 6. Mikäli kohteeseen sijoitetaan koneiden tankkaus- tai täyttöpaikkoja, niiden on oltava päällystetty tiiviillä kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- ja täyttöpaikka on sijoitettava ja rakennettava siten, etteivät polttoaineet pääse vahinkotilanteissa maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Tankkauspaikalla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
 7. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
 8. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Nurmijärven ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.
Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti, kesto ja työn luonne. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aika pääasiassa toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen mukaiseksi. Asutuksen läheisyydessä toiminta-aikaa on rajoitettu asukkaille aiheutuvan haitan perusteella. (Määräys 1)
Melun leviämistä tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin, jotta toiminnasta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. (Määräys 2)
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti sisältää päätös myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 3)
Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 4)
Päätöksessä on asetettu velvoitteita pölyn torjunnasta ympäristön vuoksi. Työt eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähialueen ympäristölle. (Määräys 5)
Polttonesteiden täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee olla nestettä läpäisemättömiä, koska täytön yhteydessä polttoainetta pääsee helposti maahan. Nestettä läpäisemättömällä pinnoitteella estetään maaperän pilaantuminen. (Määräys 6)
Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 7)
Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 8)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa.  Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5);
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4; ja
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 223).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internet sivuilla osoitteissa www.tuusula.fi ja www.julkipano.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi silloin, kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 8.5.2019.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

Kreate Oy, Haarakaari 42, 04360 Tuusula
Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Tuusulan ja Nurmijärven kuntien ilmoitustauluilla 7.5.-7.6.2019 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Liisa Leino, ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus