§ 9 Keravan kaupunkitekniikka, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Kerava

Lataa 

TUUDno-2020-284

Päätöspäivämäärä

12.2.2020

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Keravan kaupunkitekniikalle Keravan kaupungissa Koivunoksa-kadulla tehtävää louhintatyötä koskevat seuraavat määräykset:

 1. Katualueen louhintaan liittyviä töitä voidaan tehdä ilmoituksen mukaisesti 24.2.-31.5.2020 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7.00-17.00.
 2. Louhintaa saa tehdä katualueen ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyen hyväksytyn katusuunnitelman (Keravan kaupungin tekninen lautakunta 27.1.2020 § 9) mukaisesti.
 3. Melun leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä tekemällä väliaikaisia melusuojauksia, mikäli se on työteknisesti mahdollista.
 4. Pölyn leviämistä ympäristöön on estettä käyttämällä muuta pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Raskaan liikenteen ajoväylät on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä esimerkiksi kastelemalla tarvittaessa.
 5. Lähialueen kiinteistöjä on tiedotettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. Mikäli louhintaa tehdään jaksottaisesti, tulee jokaisesta louhintajaksosta tiedottaa etukäteen.
 6. Luvan saajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää meluavien työvaiheiden toiminta-ajat. Työmaapäiväkirja on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.
 7. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi noudattaa mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
 8. Ympäristönsuojelulain 200 §:n 2 momentin nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
   

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jolle kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1§:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Toiminta-aika on rajattu ilmoituksen mukaisesti arkipäiviin klo 7-17 ympäröivälle alueelle aiheutuvan haitan vähentämiseksi. (Määräys 1)

Louhinnan perusteeksi on esitetty Keravan kaupungin teknisen lautakunnan päätös katusuunnitelmasta. Katusuunnitelman perusteella voidaan tehdä katualueen ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvää louhintaa ilman ympäristölupaa. (Määräys 2)

Melun ja pölyn leviämistä tulee estää käytettävissä olevin keinoin, jotta ympäröivälle asutukselle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän haittaa. (Määräykset 3 ja 4)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja, jotta melulle ja tärinälle altistuvat kohteet voivat valmistautua louhinnasta aiheutuviin melu- ja tärinähaittoihin. (Määräys 5)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 6)

Päätöksessä on annettu määräys maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantumisen estämisestä sekä määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen määräysten täyttämiseksi. (Määräys 7)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettu määräystä tai päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 8)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 212 €. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 85, 118, 121, 122, 190, 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.1.2019 § 5)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.10.2019 § 99)
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150)

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula. Päätös on nähtävillä internetsivuilla osoitteissa www.tuusula.fi ja www.keskiuudenmaanympäristökeskus.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen tavallisena tiedoksiantona:

 • Keravan kaupunkitekniikka
 • Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keravan kunnan verkkosivuilla 14.2.-23.3.2020 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Tuuli Laukkanen, vs. ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus