§ 24 Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Lataa 

TUUDno-2019-220

Päätöspäivämäärä

15.5.2019

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla.

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry:lle Järvenpään kaupungissa Järvenpään torilla osoitteessa Järnefeltinkatu 1 koskevan ilmoituksen johdosta seuraavat määräykset:

 1. Musiikkia saa soittaa ilmoituksesta poiketen 26.-27.6.2019 klo 18.00-22.00 välisenä aikana ja akustisesti ilman äänenvahvistimia klo 22.00-24.00, 28.-29.6.2019 klo 18-24.00 välisenä aikana ja 30.6.2019 klo 18.00-22.00 välisenä aikana ja akustisesti ilman äänenvahvistimia klo 22.00-24.00. 
 2. Melutasoja on mitattava asiantuntevan tahon toimesta koko tapahtuman ajan. Koko tapahtuman ajan saa melutaso olla lähimmässä häiriintyvässä kohteessa enintään 65 dB(A). 
 3. Melumittausraportti on toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi 30.7.2019 mennessä.
 4. Äänitaso on suunnattava ja säädettävä siten, ettei siitä aiheudu merkittävää meluhaittaa muulle ympäristön asutukselle.
 5. Tapahtumasta on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille toimijoille. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman järjestäjän yhteystiedot sekä tapahtuman alkamis- ja päättymisajankohta. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
 6. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään. Tapahtuman järjestäjän on siivottava alue tapahtuman jälkeen.
 7. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksen hakuviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Järvenpään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole määrätty tätä lyhyemmästä ajasta. 

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Päätöksessä on rajoitettu toiminta-aikaa tapahtuman keston ja lähimpien häiriintyvien kohteiden läheisyyden vuoksi. Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ilmoituksen varaista toimintaa. Meluilmoituksella voidaan sallia Järvenpään ympäristönsuojelumääräyksien mukaista toiminta-aikaa pidempi toiminta-aika. Huomioitaessa melutasoja koskevat määräykset sekä tapahtuman tilapäisyys, ei tapahtuman aiheuttamaa meluhaittaa voida pitää kohtuuttomana. (Määräys 1.)

Melumittauksilla varmistetaan, ettei tapahtuman kestosta huolimatta lähialueen asukkaille aiheutu merkittävää meluhaittaa. (Määräys 2.)

Melumittaukset tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, jotta voidaan valvoa päätöksen noudattamista. (Määräys 3.)

Melun leviämistä ympäristöön tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin, jotta ympäröivälle asutukselle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän haittaa. (Määräys 4.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti sisältää päätös myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 5.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 6.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 7.)

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 5 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.1. mukaan ja on suuruudeltaan 795,00 euroa. Taksan 12.2 §:n nojalla peirään lisäksi aiheutuneet kuulutuskustannukset 300 euroa. Päätöksestä peritään maksua siten yhteensä 1095 euroa. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5);
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4; ja
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internet sivuilla osoitteissa www.tuusula.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 17.5.2019.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

 • Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry, Sibeliuksenväylä 45, 04400 Järvenpää
 • Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin ilmoitustauluilla 16.5.-17.6.2019 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Mira Vuorijärvi, Ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus