§ 20 ASM Kiviainespalvelu Oy / Ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL § 118)

Lataa 

TUUDno-2018-686

Päätöspäivämäärä

29.5.2018

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen perustelut

Katso alla

 

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa ASM Kiviainespalvelu Oy:lle Nurmijärven kunnassa osoitteessa Iivarin metsätie 220, 01900 Nurmijärvi tapahtuvaa murskaus ja louhintatyötä koskevat seuraavat määräykset:

 1. Murskaus- ja louhintatyötä voidaan tehdä 28.5.2018 – 21.5.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-22 arkipyhät poislukien enintään 49 työpäivän ajan.
 2. Melun leviämistä ympäristöön tulee ehkäistä tekemällä väliaikaisia melusuojauksia esim. käytössä olevilla maamassoilla, louhe- ja tuontantokasoilla sekä pintamailla. Työn aikana on tarkkailtava melua ja tärinää lähimmissä häiriintyvissä kohteessa.
 3. Työstä on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille Metsä-Tuomelan jäteaseman alueen toimijoille ennen työn aloittamista.  Tiedottaminen tulee suorittaa jakamalla tiedote lähimpiin kiinteistöihin ja työmaan lähelle pystytettävin kyltein. Tiedotteesta tulee käydä ilmi meluavan toiminnan aloitus- ja arvioitu lopetusajankohta, päivittäiset työajat sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja.
 4. Murskaustyön pölyn leviämistä on estettävä murskaimen koteloinnilla. Lisäksi murskaimen sijoituspaikan valinnalla, kastelemalla tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
 5. Työmaalla on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esim. kastelemalla. Myös työmaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.
 6. Toiminnanhrajoittajan tulee pitää katselmus Fingrid Oyj:n ja Mets-Tuomelan jäteaseman kanssa, jossa käydään läpi vielä riskikohteet sekä sovitaan niiden tarkkailutoimenpiteistä tarkemmin. Katselmuksesta tulee toimittaa muistio Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tiedoksi. 
 7. Mikäli kohteeseen sijoitetaan polttonesteiden tankkaus- ja täyttöpaikkoja, niiden on oltava päällystetty tiiviillä kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Tankkaus- ja täyttöpaikat on sijoitettava ja rakennettava siten, että kemikaalit eivät pääse vahinkotilanteissa maaperään tai viemäriin. Tankkaus- ja täyttöpaikalla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
 8. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, josta selviää murskaustyön toiminta-ajat (aloitus- ja lopetuspäivät, toimintavuorokaudet sekä päivittäiset toteutuneet työajat). Työmaapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
 9. Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa, mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta, ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.
 10. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksen hakuviranomainen toisin määrää. 

 

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti ja kesto. Murskaustyö saa kestää enintään 49 vuorokautta, muussa tapauksessa toiminta vaatii ympäristöluvan. (Määräys 1.)

Melun leviämistä tulee pyrkiä estämään käytettävissä olevin keinoin, jotta ympäröivälle asutukselle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän haittaa. Melun ja tärinän tarkkailu on tarpeen asutuksen läheisyyden ja muiden toimintojen vuoksi. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti päätös sisältää myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja, jotta asukkaat voivat valmistautua louhinnasta aiheutuviin melu- ja tärinähaittoihin.  (Määräys 3.)

Päätöksessä on asetettu velvoitteita pölyn torjunnasta Fingrid Oyj:n voimajohdon ja muiden toimintojen vuoksi. Murskaustyö ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähialueen muille toimijoille eikä naapurustolle. (Määräykset 4. ja 5.)

Katselmus on määrätty tehtäväksi ennen toiminnan aloittamista, että voidaan varmistua siitä, että toiminnanharjoittajalla on tiedossaan  Fingrid Oyj:n voimalinjan ka Metsä-Tuomelan jäteaseman riskikohteet ja voi sopia niiden tarkkailusta toiminnanharjoittajien kanssa.(määräys 6.)

Polttonesteiden täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee olla nestettä läpäisemättömiä, koska täytön yhteydessä nestettä pääsee helposti maahan. Nestettä läpäisemättömällä pinnoitteella estetään maaperän pilaantuminen. (Määräys 7.)

Ilmoittajalle asetettu kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuus on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräykset 8.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 10.)

Tällä päätöksellä ei ratkaista räjäytystöiden mahdollisesti rakennuksille aiheuttamien vaurioiden korvauskysymyksiä. Räjäytystöistä ym. muista vastaavista töistä säädetään erikseen räjähdysvaarallisista töistä annetuissa säädöksissä ja määräyksissä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin ympäristönsuojelulain 84 ja 85 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta.

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.1.2018 § 6 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen takan 3 §:n ja sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 18.1. mukaan ja on suurudeltaan 795,00 euroa. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 84, 85, 118, 121, 122, 190, 200 §:t;
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 §;
 • Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 6);
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4; ja
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 223).

Nähtävilläolo

Päätös ja asiakirjat pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C, 004300 TUUSULA. Päätös on nähtävillä internet sivuilla osoitteissa www.tuusula.fi sekä www.julkipano.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan julkipanon 29.5.2018 jälkeen. Päätöksen antopäivä on 30.5.2018, jolloin sen katsotaan tuleen tiedoksi.

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

 • ASM Kiviainespalvelu Oy, Kotimäentie 188, 04150 Martinkylä
 • Fingrid Oy, risteamalausunnot@fingrid.fi
 • Nurmijärven kunta / jätehuolto, PL 37, 01901 Nurmijärvi
 • Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Nurmijärven ja Tuusulan kunnan ilmoitustaululla 29.5.- 29.6.2018 välisenä aikana.

Allekirjoitus

Anu Juvonen ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus