§ 4 Oy Trä Kronor Ab, kiinteistön 858-15-5707-5 varaaminen, Puustellinmetsän asemakaava-alue, Asuntomessukohde

Lataa 

TUUDno-2017-1066

Päätöspäivämäärä

16.1.2019

Päätöksen tekijä

Kuntakehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö valt 10.12.2018 § 150, toimivalta: Maankäyttö ja rakentaminen

Päätös

Päätän, että Tuusulan kunta varaa Oy Trä Kronor Ab:lle (y-tunnus: 2835985-9) kiinteistön 858-15-5707-5 seuraavin ehdoin

Varausehdot:

Varausaika alkaa, kun varausmaksu 19.400,00 euroa on maksettu ja monikantasopimus Tuusulan kunnan, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Oy Trä Kronor Ab:n kanssa on allekirjoitettu. Varaus on voimassa siihen saakka, kun kiinteistöä koskeva lopullinen vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettu, viimeistään 12.4.2019 mennessä.

Tuusulan kunta perii tontin varausmaksua 19.400,00 euroa, joka hyvitetään varaajalle osana vuokrasopimuksen / kauppakirjan mukaista luovutushintaa, kun kiinteistöä koskeva luovutuskirja allekirjoitetaan. Mikäli varaus peruutetaan tai varaus muutoin raukeaa kunnasta riippumattomista syistä, ei kunnalla ole velvollisuutta palauttaa varausmaksua miltään osin.

Mikäli varausmaksua ei määräaikaan 28.2.2019 mennessä ole maksettu, raukeaa tämä varauspäätös.

Varaaja on velvollinen toimittamaan kiinteistöä koskevat tontinkäyttösuunnitelmat ja rakennusta koskevat, hyväksymiskelpoiset rakennussuunnitelmat Tuusulan kunnan ja Suomen Asuntomessujen yhdessä nimeämän Laaturyhmän hyväksyttäviksi, sekä tarvittaessa muokkaamaan niitä Laaturyhmän ohjeiden mukaan sellaisiksi, että Laaturyhmä voi hyväksyä ne rakennuslupaa haettaviksi suunnitelmiksi.
Varaaja sitoutuu noudattamaan suunnitelmissaan asemakaavamääräyksiä, rakentamistapaohjeita ja laaturyhmän päätöksiä.

Tuusulan kunta sitoutuu antamaan valtakirjan, jolla varaaja oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa heti, kun Laaturyhmä on hyväksynyt suunnitelmat.

Rakentajalta peritään erikseen tehtävillä sopimuksilla rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Varaaja on tietoinen, että lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä peritään vuokran / kauppahinnan lisäksi taideraha, jonka suuruus on 3 % kauppahinnasta.

Varaaja on tietoinen lopullisen vuokrasopimuksen / kauppakirjan sisällöstä.

Ennen rakennusluvan myöntämistä varaajan tulee antaa selvitys suoritetuista veroista ja lakisääteisistä maksuista sekä ennakkorekisteriote, josta näkyy, että yritys on merkitty ennakkorekisteriin. Kunta varaa oikeuden pyytää rakennuttajalta muuta taloudellista selvitystä.

Mikäli monikantasopimus siirretään kolmannelle ennen lopullisen luovutuskirjan allekirjoittamista, on tämän varauspäätöksen velvoitteet ja vastuut otettava uuteen sopimukseen.

Mikäli monikantasopimus raukeaa tai purkautuu, tämän varauspäätöksen voimassaolo lakkaa välittömästi. Tällöin varausmaksua ei palauteta.

Rakentajalla on oikeus käyttää myöhemmin rakentuvaa tontin eteläistä osaa rakennustarvikkeiden varastointialueena siihen saakka, kunnes Tuusulan kunta alkaa rakentaa messualueen kaupallisia alueita. Rakentamisajankohdan aloittaminen tarkentuu myöhemmin.

Allekirjoitus

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Organisaatiotieto

Kuntasuunnittelu