§ 103 Kiinteistön varaaminen, Puustellinmetsän asemakaava-alue asuntomessukohteesta

Lataa 

TUUDno-2017-1066

Päätöspäivämäärä

12.11.2018

Päätöksen tekijä

Kuntakehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen

Päätös

Päätän varata ***** kiinteistön 858-15-***** seuraavin ehdoin

Varausehdot:

 1. Varausaika alkaa, kun varausmaksu 4.200,00 euroa on maksettu ja monikantasopimus Tuusulan kunnan, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen, Näytteilleasettajan sekä ***** kesken on allekirjoitettu. Varaus on voimassa siihen saakka, kun kiinteistöä koskeva lopullinen kauppakirja / vuokrasopimus on allekirjoitettu, viimeistään 29.3.2019 mennessä.
   
 2. Tuusulan kunta perii tontin varausmaksua 4.200,00 euroa, joka hyvitetään varaajalle osana kauppakirjan / vuokrasopimuksen mukaista luovutushintaa, kun kiinteistöä koskeva luovutuskirja allekirjoitetaan. Mikäli varaus peruutetaan tai varaus muutoin raukeaa kunnasta riippumattomista syistä, ei kunnalla ole velvollisuutta palauttaa varausmaksua miltään osin.
   
 3. Mikäli varausmaksua ei määräaikaan 31.12.2018 mennessä ole maksettu, raukeaa tämä varauspäätös.
   
 4. Varaaja on velvollinen toimittamaan kiinteistöä koskevat tontinkäyttösuunnitelmat ja rakennusta koskevat, hyväksymiskelpoiset rakennussuunnitelmat Tuusulan kunnan ja Suomen Asuntomessujen yhdessä nimeämän Laaturyhmän hyväksyttäviksi, sekä tarvittaessa muokkaamaan niitä Laaturyhmän ohjeiden mukaan sellaisiksi, että Laaturyhmä voi hyväksyä ne rakennuslupaa haettaviksi suunnitelmiksi.
   
 5. Varaaja sitoutuu noudattamaan suunnitelmissaan asemakaavamääräyksiä, rakentamistapaohjeita ja laaturyhmän päätöksiä.
   
 6. Tuusulan kunta sitoutuu antamaan valtakirjan, jolla varaaja oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa heti, kun Laaturyhmä on hyväksynyt suunnitelmat.
   
 7. Rakentajalta peritään erikseen tehtävillä sopimuksilla rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.
   
 8. Varaaja on tietoinen lopullisen kauppakirjan / vuokrasopimuksen sisällöstä.
   
 9. Mikäli monikantasopimus siirretään kolmannelle ennen lopullisen luovutuskirjan allekirjoittamista, on tämän varauspäätöksen velvoitteet ja vastuut otettava uuteen sopimukseen.
   
 10. Mikäli monikantasopimus raukeaa tai purkautuu, tämän varauspäätöksen voimassaolo lakkaa välittömästi. Tällöin varausmaksua ei palauteta.

Allekirjoitus

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Organisaatiotieto

Kuntakehitys ja tekniikka